ECB-PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2002 och ECB:s svar

12 februari 2004

ECB har idag på sin webbplats offentliggjort Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2002 samt ECB:s svar på denna rapport. Revisionsrättens rapport har upprättats i enlighet med artikel 27.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Rapporten offentliggörs också, med ECB:s svar, i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Speaking engagements

Kontakt för media