Menu
PRESSMEDDELANDE

Nytt ramverk för riskkontroll av godtagbara säkerheter

2 juli 2003

I samband med den regelbundna utvärderingen av det ramverk för riskkontroll som gäller för godtagbara säkerheter i Eurosystemets kredittransaktioner (dvs. intradagskredit och penningpolitiska transaktioner) har ECB-rådet godkänt följande ändringar i ramverket för riskkontroll.

  1. Värdepapper i grupp ett (tier ett) delas in i fyra likviditetskategorier där varje kategori tilldelas en specifik tabell för värderingsavdrag.
  2. Löptidssegmenten i tabellen för värderingsavdrag skall väljas så att en jämn fördelning/distribution erhålls för de utestående volymerna över segmenten.
  3. Tillämpning av initiala säkerhetsmarginaler i reverserade transaktioner skall upphöra och brytpunkterna för begäran av tilläggssäkerheter sänkas.
  4. För att garantera överensstämmelse mellan de nya tabellerna för värderingsavdrag för godtagbara säkerheter i grupp ett och för godtagbara säkerheter i grupp två (tier två) skall de sistnämnda också modifieras för att hänsyn tas såväl till att de initiala säkerhetsmarginalerna inte längre skall tillämpas som till de nya löptidssegmenten.

I dokument "Ändringar i ramverket för riskkontroll för godtagbara säkerheter i grupp ett och grupp två" framgår i detalj ändringarna i ramverket för riskkontroll [Publications].

ECB-rådet har beslutat att informera motparterna om ändringarna av ramverket för riskkontroll avseende tillgångar i grupp ett- och grupp två-värdepapper. Dessa ändringar kommer att börja gälla så snart de genomförts av de nationella centralbankerna, vilket beräknas ske under första kvartalet 2004.

Speaking engagements

Kontakt för media