Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS ÅRSREDOVISNING FÖR DET ÅRSOM AVSLUTADES DEN 31 DECEMBER 2002

20 mars 2003

Idag godkände ECB-rådet den av revisorerna granskade årsredovisningen för det år som avslutades den 31 december 2002.

ECB gjorde 2002 en nettovinst på 1 220 miljoner euro, efter ersättning till de nationella centralbankerna på 1 141 miljoner euro för deras fordringar på ECB avseende de valutareserver som överförts till ECB.

ECBs löpande intäkter härrör främst från vinstmedel på valutareservinnehavet och på det inbetalda kapitalet på 4,1 miljarder euro samt, från och med början av 2002, från ränteintäkter på ECBs 8- procentiga andel av eurosedlar i omlopp. ECB hade totalt ett räntenetto på 995 miljoner euro från alla intäktskällor, vilket inkluderar 727 miljoner euro från dess andel av utgivningen av eurosedlar, jämfört med 771 miljoner euro 2001. Rensat för ränteintäkter från eurosedlar i Eurosystemet minskade räntenettot till 268 miljoner euro. Den främsta anledningen till denna minskning var lägre räntenivåer för såväl den amerikanska dollarn som för euron under året.

ECBs administrationskostnader avseende löner och därtill hörande kostnader, kostnader för hyra samt för varor och tjänster uppgick till 372 miljoner euro, inklusive kostnader på 118 miljoner euro avseende den centrala finansieringen av en strategisk sedelreserv för Eurosystemet. Detta skall jämföras med utgifter på 283 miljoner euro under 2001 vilka i betydande grad påverkades av kostnader i samband med Informationskampanj Euro 2002. Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till 18 miljoner euro. I slutet av 2002 hade ECB 1 105 anställda (däribland 79 på chefspositioner) jämfört med 1 043 året innan.

I enlighet med Eurosystemets redovisningssed räknas inte orealiserade vinster på ECBs valuta- och guldinnehav till följd av växelkurs- och marknadsprisvärdering som vinst utan överförs direkt till värderegleringskonton. Dessa stod i ungefär 4 miljarder euro jämfört med ungefär 9 miljarder euro i slutet av 2001. Det främsta skälet till denna minskning var den amerikanska dollarns försvagning mot euron under slutet av 2002.

ECB-rådet har idag beslutat att ECBsnettovinst på 1 220 miljoner euro skall fördelas enligt nedanstående:

2002 2001
Avsättning till allmänna reservfonden 0 364 miljoner euro
Intäkt från ECBsandel av eurosedlar i omlopp (utbetalad till de nationella centralbankerna den 3 januari 2003) 606 miljoner euro 0
Skall delas ut till de nationella centralbankerna 614 miljoner euro 1 458 miljoner euro
Totalt 1 220 miljoner euro 1 822 miljoner euro

Årsredovisningen kommer även att offentliggöras i ECBs årsrapport den 29 april 2003.

Bakgrundsinformation

  1. ECBs redovisningsprinciper: ECB-rådet har upprättat allmänna redovisningsprinciper för Eurosystemet, inklusive ECB, i enlighet med artikel 26.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECBS-stadgan), och dessa har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning([1]). Dessa har i stort baserats på internationell redovisningssed men har utformats speciellt med tanke på centralbankers speciella ställning. De tar särskilt hänsyn till försiktighetsprincipen med tanke på de stora valutaexponeringar som centralbanker utsätts för. Denna försiktighetsprincip gäller särskilt de olika sätt att behandla orealiserade vinster och förluster i syfte att boka intäkter och förbudet att netta orealiserade förluster i en tillgångspost mot orealiserade vinster i en annan. Även om alla nationella centralbanker skall följa dessa principer i syfte att rapportera sina transaktioner som del i Eurosystemet vilka ingår i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning, behöver de inte följa dem när de upprättar sina egna årsbokslut om inte nationell lagstiftning kräver det. I praktiken följer alla nationella centralbanker i stort sett samma redovisningsprinciper som ECB när de utarbetar sina årsredovisningar.
  2. Avkastning på valutareservtillgångar som överförts till ECB: ECB-rådet kan besluta om denomineringen och avkastningen för de nationella centralbankernas fordringar på ECB. I enlighet med artikel 30.3 i ECBS-stadgan beslutade ECB-rådet att dessa fordringar skall vara i euro och att de skall krediteras dagligen till den ränta som satts på den senaste huvudsakliga refinansieringstransaktionen (två veckor reporänta i euro) justerat för att räntan är noll på guldkomponenten. För 2002 resulterade avkastningen i räntekostnader på ungefär 1 141 miljoner euro.
  3. Vinstdisposition: I enlighet med artikel 33.1 i ECBS-stadgan kan upp till 20 % av nettovinsten avsättas till den allmänna reservfonden inom en gräns som motsvarar 100 % av ECBs kapital. Återstoden skall delas ut till de nationella centralbankerna, i deras roll som ECBs andelsägare, i förhållande till deras inbetalda andelar. ECB-rådet har beslutat att inte göra någon överföring av nettovinsten till allmänna reservfonden för bokslutsåret som avslutades den 31 december 2002.
  4. Utdelning av ECBs intäkter från eurosedlar i omlopp: ECBs intäkter från eurosedlar i omlopp skall, i sin helhet delas ut till de nationella centralbankerna i förhållande till deras andel i ECBs tecknade kapital([2]). Om ECB-rådet så beslutar kan denna interimistiska fördelning minskas med sådana omkostnader som ECB haft i samband med utgivning och hantering av eurosedlar eller om ECBs nettovinst för året understiger dess inkomster från eurosedlar. För 2002 gjordes under den andra arbetsdagen 2003 en minskning av den interimistiska fördelningen på 606 miljoner euro, motsvarande hela kostnaden för produktionen av sedlar som ECB haft för upprättande av ett strategiskt sedellager. Från och med 2003 kommer en interimistisk fördelning normalt att göras i slutet av varje kvartal.
  1. [1] Europeiska centralbankens beslut av den 5 december 2002 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2002/11), EGT L 58, 3 mars 2003. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2003 och gäller även upprättandet av ECBs årliga balansräkning och resultaträkning för det år som avslutades den 31 december 2002. Ingen omfattande revidering av redovisningsprinciperna har gjorts.

  2. [2] Europeiska centralbankens beslut av den 21 november 2002 om fördelning av Europeiska centralbankens inkomster av eurosedlar i omlopp på de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (ECB/2002/9), EGT L 323, 28.11.2002, s.49-50.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media