SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS ÅRSREGNSKAB FOR 2002

20. marts 2003

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag godkendt ECBs reviderede årsregnskab for året, der sluttede den 31. december 2002.

ECB havde i 2002 et nettooverskud på 1.220 mio. euro efter udbetaling af 1.141 mio. euro til de nationale centralbanker som forrentning af deres tilgodehavender vedrørende overførte valutareserveaktiver til ECB.

ECBs ordinære indtægter stammer primært fra det afkast, der opstår ved investering af beholdningen af valutareserveaktiver og den indbetalte kapital på 4,1 mia. euro, og - siden begyndelsen af 2002 - fra renteindtægten fra ECBs andel på 8 pct. af den samlede værdi af eurosedler i omløb. ECBs samlede nettorenteindtægt, inkl. 727 mio. euro fra ECBs andel af udstedelsen af eurosedler, var på 995 mio. euro mod 771 mio. euro i 2001. Nettorenteindtægten, ekskl. indtægten fra eurosedlerne, faldt således til 268 mio. euro. Hovedårsagen hertil var det fald, der skete i renteniveauet for såvel amerikanske dollar som euro i løbet af året.

ECBs administrationsomkostninger til lønninger og hermed forbundne omkostninger, husleje, varer og tjenesteydelser beløb sig til 372 mio. euro, inkl. udgifter på 118 mio. euro til den centrale finansiering af etableringen af et strategisk lager af eurosedler for Eurosystemet. Disse omkostninger var til sammenligning 283 mio. euro i 2001, hvoraf udgifterne til Oplysningskampagne Euro 2002 dog udgjorde en betydelig del. Afskrivninger af anlægsaktiver beløb sig til 18 mio. euro. Ved udgangen af 2002 beskæftigede ECB 1.105 medarbejdere (hvoraf 79 var ledende medarbejdere). Et år tidligere var dette tal 1.043.

I overensstemmelse med Eurosystemets regnskabspraksis indregnes urealiserede valutagevinster og gevinster i forbindelse med revalueringen til markedskurs af ECBs beholdning af guld og aktiver i fremmed valuta ikke som indtægter, men overføres direkte til revalueringskonti. Indestående på disse konti var ca. 4 mia. euro mod ca. 9 mia. euro ved udgangen af 2001. Hovedårsagen til denne nedgang er deprecieringen af den amerikanske dollar over for euroen i løbet af 2. halvår 2002.

Styrelsesrådet har i dag besluttet, at ECBs nettooverskud på 1.220 mio. euro skal fordeles på følgende måde:

2002 2001
Overførsel til den almindelige reservefond 0 364 mio. euro
Indtægt i forbindelse med ECBs andel af eurosedler i omløb (fordelt til de nationale centralbanker den 3. januar 2003) 606 mio. euro 0
Fordeling til de nationale centralbanker 614 mio. euro 1.458 mio. euro
Ialt 1.220 mio. euro 1.822 mio. euro

Årsregnskabet offentliggøres også i ECBs årsberetning den 29. april 2003.

Information til pressen

  1. ECBs regnskabspraksis: Styrelsesrådet har udarbejdet en fælles regnskabspraksis for Eurosystemet, inkl. ECB, i henhold til artikel 26.4 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ESCB-statutten), som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende([1]). Selv om den fælles regnskabspraksis generelt er baseret på internationalt anerkendt regnskabspraksis, blev der ved udarbejdelsen taget særlig hensyn til de unikke forhold, der gælder for centralbanker på grund af deres store valutaeksponering. Opmærksomheden rettes specielt mod spørgsmålet om forsigtighedshensyn, der især gælder forskelle i behandlingen af urealiserede gevinster og urealiserede tab i forbindelse med resultatføringen, og forbuddet mod at modregne urealiserede tab på et aktiv i en urealiseret gevinst på et andet. Selv om de nationale centralbanker alle har pligt til at følge denne praksis, når de som en del af Eurosystemet indberetter operationer, som indgår i Eurosystemets ugentlige konsoliderede balance, er de ikke forpligtede til at følge den, når de udarbejder deres eget årsregnskab, medmindre dette også kræves i den nationale lovgivning. Alle nationale centralbanker anvender dog frivilligt stort set samme praksis som ECB, når de udarbejder deres årsregnskab.
  2. Forrentning af valutareserveaktiver overført til ECB: Styrelsesrådet kan fastsætte pålydende og forrentning af de fordringer, som de nationale centralbanker har på ECB. I henhold til artikel 30.3 i ESCB-statutten har Styrelsesrådet besluttet, at disse fordringer skal være denomineret i euro, og at deres forrentning skal udregnes dag-til-dag på grundlag af den seneste rente på Eurosystemets primære markedsoperationer (2-ugers euroreporenten), korrigeret så den tager højde for nulafkastet på guldkomponenten. I 2002 medførte dette en renteudgift på ca. 1.141 mio. euro.
  3. Fordeling af overskud: I henhold til artikel 33.1 i ESCB-statutten kan op til 20 pct. af et års overskud overføres til den almindelige reservefond inden for en grænse på 100 pct. af ECBs kapital. Det resterende nettooverskud fordeles til de nationale centralbanker - i deres egenskab af indehavere af kapitalandele i ECB - i forhold til deres andel af den indskudte kapital. Styrelsesrådet har besluttet ikke at foretage nogen overførsel af nettooverskuddet til den almindelige reservefond for regnskabsåret 2002.
  4. Fordeling af ECBs indtægt fra eurosedler i omløb: ECBs indtægt fra eurosedler i omløb forfalder til betaling i sin helhed i det regnskabsår, hvor indtægten optjenes, og fordeles separat til de nationale centralbanker i forhold til deres indbetalte andel i ECBs kapital([2]).Styrelsesrådet kan beslutte at nedsætte den foreløbige fordeling af indtægter, hvis ECB har afholdt omkostninger i forbindelse med udstedelsen og håndteringen af eurosedler, eller hvis ECBs samlede nettooverskud for året er mindre end indtægten fra eurosedlerne. For regnskabsåret 2002 blev der den anden bankdag i 2003 foretaget en enkelt nedsat foreløbig fordeling på 606 mio. euro, der afspejler den fulde dækning af ECBs omkostninger til seddelproduktionen i forbindelse med oprettelsen af Eurosystemets strategiske lager af pengesedler. Fra og med regnskabsåret 2003 finder de foreløbige fordelinger normalt sted efter udgangen af hvert kvartal.
  1. [1] Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 5. december 2002 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2002/11), EUT L 58 af 3.3.2003. Afgørelsen trådte i kraft 1. januar 2003, men gælder også for udarbejdelsen af ECBs balance og resultatopgørelse for året, der sluttede 31. december 2002. Der er ingen væsentlige ændringer i den anvendte regnskabspraksis i forhold til tidligere år.

  2. [2] Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 21. november 2002 om fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter fra eurosedler i omløb til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater (ECB/2002/9), EFT L 323 af 28.11.2002.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt