Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

EUROOPAN KESKUSPANKIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA2002

20.3.2003

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi tänään EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2002.

EKP:n nettovoitto vuodelta 2002 oli 1 220 miljoonaa euroa. Tästä summasta on vähennetty 1 141 miljoonan euron suuruiset korot, jotka EKP maksoi kansallisille keskuspankeille niiden EKP:lle siirtämiä valuuttavarantoja vastaavista saamisista.

EKP:n säännölliset tuotot koostuvat pääasiassa sijoitustuotoista, joita se saa hallussaan olevista valuuttavarannoista ja 4,1 miljardin euron suuruisesta maksetusta pääomastaan, sekä vuoden 2002 alusta lähtien myös korosta, joka kertyy EKP:n 8 prosentin osuudelle liikkeessä olevien eurosetelien arvosta. EKP:n korkokate oli 995 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy EKP:n osuudelle liikkeeseen lasketuista euroseteleistä kertynyt 727 miljoonan euron korko. Vuonna 2001 korkokate oli 771 miljoonaa euroa. Ilman euroseteleistä kertyvää korkoa korkokate vuonna 2002 oli vain 268 miljoonaa euroa. Tämä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin ja euron korkojen laskusta vuoden aikana.

EKP:n henkilöstökulut sekä toimitilojen vuokrista, hyödykkeistä ja palveluista aiheutuneet hallinnolliset kulut olivat yhteensä 372 miljoonaa euroa, johon summaan sisältyvät eurojärjestelmän strategisten setelivarastojen perustamisesta aiheutuneet 118 miljoonan euron kulut. Vuonna 2001 vastaavat kulut olivat 283 miljoonaa euroa. Tuolloin kuluja lisäsivät merkittävästi Euro 2002 -tiedotuskampanjan kustannukset. Käyttöomaisuudesta tehtiin 18 miljoonan euron suuruiset poistot. Vuoden 2002 lopussa EKP:n palveluksessa oli 1 105 henkeä (joista 79 oli esimiestehtävissä), kun vastaava määrä vuonna 2001 oli 1 043 henkeä.

Eurojärjestelmän kirjanpitoperiaatteiden mukaan valuuttakurssien ja markkinahintojen muutoksista aiheutuvia EKP:n hallussa olevien valuuttavarantojen ja kullan realisoitumattomia arvostusvoittoja ei kirjata tuotoiksi, vaan ne siirretään suoraan taseen arvonmuutostilille. Arvonmuutostileillä oli 4 miljoonaa euroa, verrattuna vuoden 2001 lopun 9 miljoonaan euroon. Tämä johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin kurssin heikkenemisestä suhteessa euroon vuoden 2002 jälkipuoliskolla.EKP:n neuvosto päätti 20.3.2003 pitämässään kokouksessa jakaa EKP:n 1 220 miljoonan euron suuruisen nettovoiton seuraavasti:

2002 2001
Siirretään yleisrahastoon 0 364 miljoonaa euroa
EKP:n osuudelle liikkeessä olevista euroseteleistä kertynyt tuotto (jaettu kansallisille keskuspankeille 3.1.2003) 606 miljoonaa euroa 0
Jaetaan kansallisille keskuspankeille 614 miljoonaa euroa 1 458 miljoonaa euroa
Yhteensä 1 220 miljoonaa euroa 1 822 miljoonaa euroa

Tilinpäätös julkaistaan myös osana EKP:n 29.4.2003 ilmestyvää vuosikertomusta.

Lisätietoja

  1. EKP:n kirjanpitoperiaatteet: EKP: n neuvosto on hyväksynyt eurojärjestelmän (mukaan luettuna EKP) yhteiset kirjanpitoperiaatteet Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussäännön) artiklan 26.4 mukaisesti, ja ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä([1]). Erityistä painoa annetaan varovaisuuden periaatteelle kansallisiin keskuspankkeihin kohdistuvan korkean valuuttakurssiriskin takia.Varovaisuusperiaatetta noudatetaan etenkin siten, että realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan eri tavoin, ja siten, että tiettyyn saamiseen liittyviä realisoitumattomia tappioita ei voi kattaa toiseen saamiseen liittyvillä realisoitumattomilla voitoilla. Kansallisten keskuspankkien on noudatettava näitä kirjanpitoperiaatteita, kun ne ilmoittavat EKP:lle eurojärjestelmän konsolidoidun viikkotaseen laatimiseksi tarvittavat tasetiedot toiminnastaan osana eurojärjestelmää. Kansallisten keskuspankkien ei kuitenkaan ole pakko noudattaa kirjanpitoperiaatteita omissa tilinpäätöksissään, ellei kansallinen lainsäädäntö sitä edellytä. Käytännössä kaikki kansalliset keskuspankit noudattavat myös omien tilinpäätöstensä laatimisessa vapaaehtoisesti jokseenkin samoja kirjanpitoperiaatteita kuin EKP.
  2. EKP:lle siirrettyjen valuuttavarantojen korollisuus: EKP:n neuvosto määrittää valuuttavarantojen siirtoa vastaavan saamisen valuuttalajin ja saamiselle maksettavan koron. EKPJ:n perussäännön artiklan 30.3 mukaisesti EKP:n neuvosto on päättänyt, että nämä saamiset ovat euromääräisiä ja että niille maksetaan eurojärjestelmän viimeksi suorittaman perusrahoitusoperaation koron mukaista päivittäistä korkoa (kahden viikon eurorepokorko). Sille saamisen osalle, jota vastaan siirrettiin kultaa, ei kerry korkoa. Vuonna 2002 näille saamisille maksettiin korkoa noin 1 141 miljoonaa euroa.
  3. Voitonjako: EKPJ:n perussäännön artiklan 33.1 mukaan enintään 20 % nettovoitosta voidaan kunakin vuonna siirtää yleisrahastoon, kunnes yleisrahasto on enintään sama kuin EKP:n pääoma. Jäljelle jäävä nettovoitto jaetaan EKP:n osakkaiden eli kansallisten keskuspankkien kesken niiden maksamien osuuksien suhteessa. EKP:n neuvosto on päättänyt, ettei vuoden 2002 nettovoittoa siirretä yleisrahastoon.
  4. EKP:n osuudelle liikkeessä olevista seteleistä kertyneen tulon jakaminen: EKP:n osuudelle liikkeessä olevista euroseteleistä kertyvä tulo maksetaan kokonaisuudessaan kansallisille keskuspankeille sinä tilikautena, jolta se on kertynyt. Tulo jaetaan kansallisille keskuspankeille suhteessa niiden osuuksiin EKP:n maksetusta pääomasta([2]) Ennakkovoitonjaon määrää voidaan vähentää, mikäli neuvosto katsoo sen aiheelliseksi eurosetelien painamiseen ja käsittelyyn liittyvien kulujen takia, tai jos EKP:n nettovoitto tilikaudelta on vähäisempi kuin sille euroseteleistä kertyvä tulo. Vuoden 2002 aikana kertyneestä tulosta jaettiin kerralla ennakkovoitonjakona 606 miljoonaa euroa vuoden 2003 toisena pankkipäivänä.Kokonaistuotosta vähennettiin eurojärjestelmän strategisen setelivaraston luomiseen liittyvät EKP:lle setelien painamisesta aiheutuneet kulut. Tilikaudesta 2003 alkaen ennakkovoitonjaot tehdään yleensä kunkin vuosineljänneksen päätyttyä.
  1. [1] Euroopan keskuspankin päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä (EKP/2002/11), EUVL L 58, 3.3.2003. Päätös tuli voimaan 1.1.2003, mutta sitä sovelletaan myös EKP:n 31.12.2002 päättynyttä vuotta koskevaa tasetta ja tuloslaskelmaa laadittaessa.

  2. [2] Euroopan keskuspankin päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan keskuspankin liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon jakamisesta rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille (EKP/2002/9), EYVL L 323, 28.11.2002.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle