PRESSMEDDELANDE

Åtgärder för att göra det penningpolitiska styrsystemet effektivare

23 januari 2003

ECB-rådet har beslutat att genomföra följande två åtgärder i syfte att göra ECBs penningpolitiska styrsystem effektivare:

  1. Tidsplanen för uppfyllandeperioden kommer att ändras så att en ny alltid startar på avvecklingsdagen för den huvudsakliga refinansieringstransaktion som följer efter det sammanträde där ECB-rådet diskuterar penningpolitiska frågor(*). Dessutom skall förändringar i räntorna på de stående faciliteterna som regel endast genomföras när en ny uppfyllandeperiod startar.
  2. Löptiden på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna kommer att förkortas från två veckor till en vecka.

Kombinationen av de två åtgärderna kommer att bidra till att förväntningarna om ränteförändringar under en uppfyllandeperiod försvinner förutsatt att förändringar av ECBs styrräntor i allmänhet endast gäller den kommande uppfyllandeperioden. Likviditetsvillkoren under en uppfyllandeperiod kommer således inte längre att påverka påföljande period. Åtgärderna kommer följaktligen att bidra till att stabilisera villkoren under vilka buden läggs för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. De leder även till att uppfyllandeperioden alltid startar på en dag när Target är öppet och mycket sällan slutar en dag när Target är stängt.

Med tanke på de förberedelser som måste göras för att genomföra dessa förändringar planeras de träda i kraft under första kvartalet 2004. En tidtabell för uppfyllandeperioder kommer att publiceras minst tre månader i förväg. Under det nya systemet kommer gapet mellan datum då kassakravsbasen beräknas, dvs. sista dagen i månaden, och starten för uppfyllandeperioden att vara minst lika lång som nu. Så skulle t.ex. kassakravsbasen för ett kreditinstitut avseende en uppfyllandeperiod som startar i april beräknas med hjälp av dess kassakravsbasdata från slutet av februari.

Den 7 oktober 2002 utlyste Eurosystemet ett offentligt samråd för att samla in synpunkter från marknadsaktörer på en rad tekniska åtgärder inriktade på att förbättra effektiviteten i det penningpolitiska styrsystemet. Förutom de två nu beslutade åtgärderna ombads marknadsaktörerna lämna synpunkter på ett eventuellt avskaffande av de långfristiga refinansieringstransaktionerna. Eftersom dessa transaktioner fortfarande verkar tillgodose ett behov i likviditetshanteringen för Eurosystemets motparter har ECB-rådet beslutat att inte upphöra med dem.

Eurosystemet fick ett kraftigt gensvar på det här offentliga samrådet, ett gensvar som i hög grad är representativt för banksektorn i euroområdet, både geografiskt och vad gäller institutionernas storlek. Kommentarer erhölls från 17 bank- och finansmarknadsorganisationer (5 organisationer som täcker hela Europa och 12 nationella organisationer som representerar 8 länder). Ytterligare 42 svar erhölls från enskilda kreditinstitut, däribland såväl stora EONIA panelbanker som mindre institut. Det offentliga samrådet fick överlag ett positivt mottagande av marknadsaktörerna och resulterade i flera värdefulla synpunkter på de planerade förändringarna.

En sammanfattning av kommentarerna finns på ECBs och de nationella centralbankernas webbplatser.

(*) Den 8 november 2001 tillkännagav ECB-rådet sin avsikt att, som regel, endast ta ställning till den penningpolitiska inriktningen vid sitt första sammanträde varje månad. Den exakta tidsplanen för nästa års månadsmöten offentliggörs vid halvårsskiftet.

Kontakt för media