PERSBERICHT

Maatregelen ter verbetering van de doelmatigheid van het operationele kader voor het monetaire beleid

23 januari 2003

De Raad van Bestuur van de ECB heeft besloten de volgende twee maatregelen te nemen ter verbetering van het operationele kader voor het monetaire beleid:

  1. Het aanvangstijdstip van de reserve-aanhoudingsperiodes zal worden gewijzigd opdat deze altijd beginnen op de verrekeningsdatum van de basis-herfinancieringstransactie (MRO) volgend op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetaire- beleidskoers op de agenda staat.(*) Bovendien zal het doorvoeren van een renteverandering voor de permanente faciliteiten doorgaans samenvallen met het begin van een nieuwe reserve-aanhoudingsperiode.
  2. De looptijd van de MRO's zal worden verkort van twee weken naar één week.

De combinatie van de twee maatregelen zal verwachtingen met betrekking tot renteveranderingen gedurende een bepaalde aanhoudingsperiode doen helpen verdwijnen, aangezien een wijziging van de voornaamste rentetarieven van de ECB doorgaans van kracht wordt vanaf de daarop volgende reserve-aanhoudingsperiode en de liquiditeitsverhoudingen niet langer zullen doorwerken in de daarop volgende aanhoudingsperiode. De maatregelen zullen derhalve bijdragen tot het stabiliseren van de verhoudingen waarbinnen inschrijvingen op de MRO's plaatsvinden. Tevens zullen ze er voor zorgen dat de reserve-aanhoudingsperiode altijd begint op een dag waarop TARGET geopend is, en slechts zeer zelden zal eindigen op een dag waarop TARGET gesloten is.

Vanwege de voorbereidingen die zijn vereist voor het doorvoeren van deze maatregelen, is de planning dat ze gedurende het eerste kwartaal van 2004 in werking zullen treden. De kalender voor reserve-aanhoudingsperiodes zal minstens drie maanden van te voren worden gepubliceerd. Volgens het nieuwe systeem zal het tijdsgat tussen de datum waarop de reservebasis wordt berekend, d.w.z. de laatste dag van een maand, en het begin van de reserve-aanhoudingsperiode minstens even groot zijn als thans het geval is. De reserveverplichting van een kredietinstelling voor een in april beginnende aanhoudingsperiode zou bijvoorbeeld worden berekend met gebruikmaking van gegevens over haar reservebasis per eind februari.

Op 7 oktober 2002 is het Eurosysteem gestart met een openbare raadpleging teneinde marktpartijen naar hun visie te vragen op een reeks geplande technische maatregelen gericht op verbetering van de doelmatigheid van het operationele kader voor het monetaire beleid. Behalve de twee maatregelen waartoe thans is besloten, werd marktpartijen tevens gevraagd naar hun visie op de mogelijke opschorting van de langerlopende herfinancieringstransacties (LTRO's). Aangezien deze transacties nog steeds in de behoeften aan liquiditeitsbeheer van tegenpartijen van het Eurosysteem lijken te voorzien, heeft de Raad van Bestuur besloten ze niet op te schorten.

Het Eurosysteem kreeg een hoge respons op deze openbare raadpleging, die zeer representatief was voor het bankwezen in het eurogebied, zowel in termen van geografische ligging als van omvang van de instelling. Van 17 verenigingen van banken en financiële-marktpartijen (vijf pan-Europese verenigingen en 12 nationale verenigingen die acht landen vertegenwoordigen) werden reacties ontvangen. Verder werden 42 reacties van individuele kredietinstellingen ontvangen, waaronder zowel grote banken uit het EONIA-panel als kleine instellingen. Over het geheel genomen is de raadpleging door marktpartijen zeer goed ontvangen, en resulteerde het in waardevolle additionele input met betrekking tot de geplande veranderingen.

Een overzicht van de ontvangen reacties kunt u vinden onder de 'public consultation'-links op de websites van de ECB en de nationale centrale banken.

(*) Op 8 november 2001 werd bekendgemaakt dat de Raad van Bestuur van de ECB zijn monetaire-beleidskoers doorgaans uitsluitend tijdens de eerste vergadering van elke maand zou beoordelen. Halverwege elk jaar publiceert de ECB het precieze tijdsschema voor deze vergaderingen voor het volgende jaar.

Contactpersonen voor de media