Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-RÅDET FÖRBEREDER FÖR UTVIDGNING

20 december 2002

Vid sammanträdet den 19 december 2002 beslutade Europeiska centralbankens råd (ECB) enhälligt om innehållet sitt förslag till ändring av de framtida omröstningsreglerna i ECB-rådet. En sådan justering kommer att bli nödvändig när euroområdet har utvidgats i en framtida större Europeisk union (EU). ECB- rådets förslag görs i enlighet med "fullmaktsklausulen" rörande ECB i Nicefördraget.

Enligt de nuvarande institutionella arrangemangen består ECB-rådet av sex direktionsledamöter och upp till femton nationella centralbankschefer. För att bibehålla ECB-rådets effektivitet och möjlighet att fatta brådskande beslut när antalet medlemmar ökar kraftigt har ECB-rådet kommit överens om att inte fler än femton nationella centralbankschefer skall få utöva rösträtt.

När antalet nationella centralbankschefer överstiger femton kommer de att få utöva rösträtt baserat på ett rotationssystem. Alla ledamöter i ECB:s direktion kommer fortfarande att ha permanent rösträtt. Rotationssystemet är utformat så att de nationella centralbankscheferna med rösträtt kommer från medlemsstater som tillsammans är representativa för euroområdets ekonomi som helhet. Som konsekvens kommer de nationella centralbankscheferna att få utöva rösträtt olika ofta beroende på en indikator på den relativa storleken på ekonomierna i deras medlemsstater i euroområdet. Baserat på denna indikator kommer de nationella centralbankscheferna att fördelas på olika grupper. Denna uppdelning avgör hur ofta de får utöva rätten att rösta. Till att börja med kommer det att finnas två grupper och när antalet medlemsstater i euroområdet uppgår till 22 kommer det att bildas tre grupper.

Samtliga nationella centralbankschefer kommer att fortsätta att delta i ECB-rådets diskussioner och närvara vid sammanträdena i personlig och oberoende kapacitet. De ledamöter i ECB-rådet som har rösträtt kommer att utnyttja denna rätt på basis av principen om "en ledamot, en röst".

ECB-rådets slutliga beslut skall formellt antas i form av en ECB-rekommendation, så snart som Nicefördraget träder i kraft, och kommer därefter att föreläggas Europeiska unionens råd. Därefter skall Europeiska unionens råd, i dess sammansättning av stats- eller regeringschefer, enhälligt besluta om en ändring av omröstningsreglerna i ECB-rådet efter att ha tagit ställning till ECB:s rekommendation och yttranden från Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Den överenskomna ändringen kommer därefter att rekommenderas till medlemsstaterna för ratificering i enlighet med respektive lands konstitutionella bestämmelser. Detta ändrar inte det viktade omröstningsförfarandet i de frågor där alla nationella centralbankschefer röstar som innehavare av andelar av ECB:s kapital.

TILL REDAKTÖREN

Enligt förslaget kommer antalet nationella centralbankschefer med rösträtt inte vid något tillfälle att överstiga femton. Så snart antalet medlemsstater i euroområdet överstiger femton kommer ett system med roterande rösträtt, baserat på grupper av nationella centralbankschefer, att börja gälla. Alla ledamöter i ECB:s direktion kommer fortfarande att ha permanent rösträtt.

Det överenskomna rotationssystemet respekterar ett antal av de viktigaste principer som har styrt ECB-rådets diskussioner.

1. "En medlem, en röst och personlig närvaro"

Alla medlemmar i ECB-rådet kommer att fortsätta att närvara vid sammanträdena i personlig och oberoende kapacitet och principen "en medlem, en röst" kommer att fortsätta att gälla för de nationella centralbankschefer som får utöva rösträtt.

2. "Representativitet"

Vid varje enskilt tillfälle skall de nationella centralbankschefer som har rösträtt vara från medlemsstater, som tillsammans är representativa för euroområdets ekonomi som helhet. Som konsekvens kommer inte alla nationella centralbankschefer att kunna få utöva rösträtt lika ofta.

De nationella centralbankscheferna kommer att delas upp i olika grupper. Hur de nationella centralbankscheferna fördelas i grupperna kommer att avgöras genom rankning av respektive medlemsstats andel av totalen för euroområdet enligt en sammansatt indikator på "representativitet". Den viktigaste komponenten i denna sammansatta indikator kommer att vara medlemsstatens bruttonationalprodukt (BNP). Den andra komponenten är de totala tillgångarna i de monetära finansinstitutens aggregerade balansräkningar (TABS-MFI) inom respektive medlemsstats territorium som tecken på den finansiella sektorns specifika betydelse för beslut som rör centralbanksverksamhet. De två komponenternas relativa vikt är 5/6 för BNP och 1/6 för TABS-MFI.

3. Funktionalitet och automatik

Rotationssystemet kommer att vara sådant att gruppernas storlek och de nationella centralbankschefernas rösträttsfrekvens justeras över tiden, allteftersom euroområdet utvidgas till upp till 27 medlemsstater, dvs. de nuvarande medlemsstaterna i EU och de tolv kandidatländer som nämns i protokollet om utvidgning, bifogat till Nicefördraget.

Mot bakgrund av dessa krav kommer ett rotationssystem med två grupper att starta när det finns fler än femton medlemsstater i euroområdet. Så länge det finns färre än 22 medlemsstater i euroområdet skall rotationen ske enligt följande regler:

  • Första gruppen kommer att bestå av de fem nationella centralbankscheferna från euroområdet vars medlemsstater innehar de högsta positionerna i länderrankningen i enlighet med den sammansatta indikatorn. De delar på fyra rösträtter.
  • Andra gruppen kommer att bestå av alla övriga nationella centralbankschefer. De delar på elva rösträtter.

Denna fördelning av rösträtter mellan de två grupperna kan i början behöva anpassas som följd av antalet medlemsstater som går med i euroområdet för att säkerställa att röstningsfrekvensen i första gruppen inte är lägre än i andra gruppen.

När antalet medlemsstater i euroområdet överstiger 21 skall ett rotationssystem baserat på tre grupper införas enligt följande regler:

  • Som tidigare skall den första gruppen bestå av de fem nationella centralbankscheferna från euroområdet vars medlemsstater innehar de högsta positionerna i länderrankningen i enlighet med den sammansatta indikatorn. De delar på fyra rösträtter.
  • Den andra gruppen skall bestå av hälften av alla centralbankschefer, utvalda från de efterföljande positionerna i länderrankningen, rundat till närmaste högre heltal där så behövs. De kommer att dela på åtta rösträtter.
  • Den tredje gruppen skall bestå av de återstående nationella centralbankscheferna. De kommer att dela på tre rösträtter.

Det föreslås att beslutet avseende den inledande anpassningen avseende tilldelningen av rösträtt i de två grupperna skall antas av ECB-rådet med två-tredjedels majoritet av samtliga medlemmar. Samma procedur skall gälla för definitionen av de exakta tillämpningsbestämmelserna för roteringen av rösträtterna inom varje grupp (som t.ex. hur ofta rösträtten skall växla).

Uppgifter för beräkning av andelar i BNP till marknadspris kommer att tillhandahållas av Europeiska kommissionen. De regler som antagits av Europeiska unionens råd i enlighet med artikel 29.2 i stadgan för ECBS, för beräkning av fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital, skall gälla. Uppgifter för beräkning av andelarna av de totala tillgångarna i de monetära finansinstitutens aggregerade balansräkningar (TABS-MFI) kommer att definieras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter. Uppgifterna kommer att uppdateras vart femte år.

När Nicefördraget har trätt i kraft, vilket förväntas ske den 1 februari 2003, kommer ECB att anta och presentera en formell rekommendation för att ändringen av omröstningsreglerna skall få rättslig form. Därefter är det upp till Europeiska unionens råd, i dess sammansättning av stats- eller regeringschefer, att enhälligt besluta om en ändring av omröstningsreglerna i ECB-rådet på grundval av ECB:s rekommendation och yttranden från Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Den överenskomna ändringen kommer därefter att rekommenderas till medlemsstaterna för ratificering i enlighet med respektive lands konstitutionella bestämmelser.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media