ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2015

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 17 april 2015

Marknadsoperationer

Ändringar i listan över agenturer som är behöriga att delta i PSPP

Den 15 april 2015 godkände ECB-rådet ändringar i den ursprungliga listan över agenturer i euroområdet som emitterar värdepapper som är godkända för PSPP. Listan finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Ad hoc-utvärdering av en länk mot de standarder som används för värdepappersavvecklingssystem i Eurosystemets kredittransaktioner

Den 27 mars 2015 godkände ECB-rådet direktlänken från Euroclear Bank till Euroclear Finland för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Den uppdaterade listan med alla godkända länkar finns på ECB:s webbplats.

ECB:s riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2)

Den 2 april 2015 antog ECB-rådet riktlinjen ECB/2015/15 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2).

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om det rättsliga ramverket för Narodowy Bank Polski

Den 10 mars 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/9 på begäran av det polska finansministeriet.

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95

Den 13 mars 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/10 på begäran av Europaparlamentet.

ECB-yttrande om den rättsliga ramen för säkerställda obligationer och hypoteksbanker i Polen

Den 20 mars 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/11 på begäran av det polska finansministeriet.

ECB-yttrande om ramverket för kreditförmedling i Portugal

Den 24 mars 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/12 på begäran av det portugisiska finansministeriet.

ECB-yttrande om reformen av kooperativa banker (banche popolari) i Italien

Den 25 mars 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/13 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

ECB-yttrande om förbud mot tvångsauktioner av permanentbostäder i Grekland

Den 10 april 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/14 på begäran av det grekiska ministeriet för ekonomi, infrastruktur, maritima frågor och turism.

Statistik

2014 års kvalitetsrapport för statistik

Den 20 mars 2015 godkände ECB-rådet den årliga bedömningen av tillgänglighet till och kvalitetsstandard på de olika typer av statistik som sammanställts av Eurosystemet i enlighet med en ECB-rättsakt. Vidare godkände ECB-rådet publiceringen av 2014 års kvalitetsrapport om monetär och finansiell statistik för euroområdet. Rapporten har tagits fram i enlighet med ”ECB Statistics Quality Framework” och kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Lista över den första gruppen av uppgiftslämnare i enlighet med förordning ECB/2014/48.

Den 25 mars 2015 godkände ECB-rådet listan över den första gruppen uppgiftslämnare i enlighet med artikel 2.2 i förordning ECB/2014/48 om penningmarknadsstatistik, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Listan över de utvalda uppgiftslämnarna kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank

Den 27 mars 2015 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2015/14 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Årsrapport om tillsynsverksamheten

Den 24 mars 2015 antog EU-rådet ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten och godkände att den överlämnas till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Beslut om status avseende DePfa Bank plc

ECB-rådet beslutade den 25 mars 2015 att inte invända mot ett förslag från tillsynsnämnden att bedöma DePfa Bank plc vara ett mindre betydande institut i enlighet med artikel 6.4 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut samt artiklarna 70 och 71 i förordning ECB/2014/17 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]).

Beslut om allmänhetens tillgång till ECB-handlingar som befinner sig hos nationella behöriga myndigheter

Den 27 mars 2015 antog ECB-rådet beslut ECB/2015/16 om allmänhetens tillgång till ECB-handlingar som befinner sig hos nationella behöriga myndigheter, vilket utgör ett ramverk för sådana begäranden och kompletterar det system för allmänhetens tillgång till ECB-handlingar som fastställdes i beslut ECB/2004/3.

ECB:s beslut om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för den första avgiftsperioden och för 2015

Den 10 april 2015 antog ECB-rådet beslut ECB/2015/17 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för den första avgiftsperioden och för 2015. Det totala beloppet av beräknade utgifter för 2015 som ska tas ut via tillsynsavgifter uppgår till 296,0 miljoner EUR. Det innebär att, tillsammans med de verkliga utgifterna på 30,0 miljoner EUR för de två sista månaderna 2014, kommer totalt 326,0 miljoner EUR att tas ut i avgifter.

Kontakt för media