EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

huhtikuu 2015

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 17.4.2015 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa hyväksyttävien valtiosidonnaisten laitosten luettelo

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.4.2015 muutoksia luetteloon euroalueen valtiosidonnaisista laitoksista, jotka laskevat liikkeeseen julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa hyväksyttäviä velkapapereita. Luettelo on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Uuden suoran linkin arviointi ja eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettäville arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille asetetut vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 27.3.2015 suoran linkin Euroclear Bankin ja Euroclear Finlandin välillä käytettäväksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. Kattava luettelo kaikista hyväksyttävistä linkeistä on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suuntaviivat Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2)

EKP:n neuvosto antoi 2.4.2015 suuntaviivat EKP/2015/15, joilla muutetaan Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettuja suuntaviivoja EKP/2012/27.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Narodowy Bank Polskia koskevasta lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 10.3.2015 Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/9.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta

EKP:n neuvosto antoi 13.3.2015 Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2015/10.

EKP:n lausunto katettuja joukkolainoja ja kiinnitysluottopankkeja koskevista säännöksistä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 20.3.2015 Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/11.

EKP:n lausunto luottoneuvojaa koskevista säännöksistä Portugalissa

EKP:n neuvosto antoi 24.3.2015 Portugalin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/12.

EKP:n lausunto osuuspankkeja (banche popolari) koskevasta uudistuksesta Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 25.3.2015 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/13.

EKP:n lausunto ensisijaista asuntoa koskevien pakkohuutokauppojen kieltämisestä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 10.4.2015 Kreikan talous-, infrastruktuuri-, merenkulku- ja matkailuministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/14.

Tilastot

Vuoden 2014 raportti tilastojen laadusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.3.2015 vuosittaisen arvion eurojärjestelmän EKP:n säädösten perusteella kokoamien tilastojen saatavuudesta ja laadusta. Samalla se hyväksyi julkaistavaksi vuoden 2014 laaturaportin euroalueen rahatalous- ja rahoitusmarkkinatilastoista. EKP:n tilastoinnin laatujärjestelmän mukainen raportti julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Luettelo ensimmäisistä asetuksen EKP/2014/48 nojalla tiedonantajiksi luokiteltavista laitoksista

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.3.2015 luettelon ensimmäisistä laitoksista, jotka luokitellaan tiedonantajiksi rahamarkkinatilastoista 1.1.2015 annetun asetuksen EKP/2014/48 artiklan 2 kohdan 2 nojalla. Luettelo valituista tiedonantajista julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Saksan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 27.3.2015 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Deutsche Bundesbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2015/14). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Pankkivalvonnan toimintakertomus

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.3.2015 EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen sekä sen lähettämisen Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan komissiolle ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille parlamenteille. Toimintakertomus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Päätös DePfa Bank plc:n merkittävyydestä

EKP:n neuvosto päätti 20.3.2015 olla vastustamatta valvontaelimen ehdotusta, että DePfa Bank plc luokitellaan vähemmän merkittäväksi yhteisöksi YVM-asetuksen (15.10.2013 annettu neuvoston asetus [EU] N:o 1024/2013 luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille) artiklan 6 kohdan 4 sekä YVM-kehysasetuksen (EKP:n asetus EKP/2014/17 kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa) artiklojen 70 ja 71 mukaisesti.

Päätös kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevien EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi

EKP:n neuvosto antoi 27.3.2015 päätöksen EKP/2015/16, jolla luodaan toimintaperiaatteet kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevia EKP:n asiakirjoja koskevien pyyntöjen käsittelyä varten ja täydennetään päätöstä EKP/2004/3, jossa on säädetty yleisön oikeudesta päästä tutustumaan EKP:n asiakirjoihin.

EKP:n päätös vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä ensimmäisenä valvontamaksukautena ja vuonna 2015

EKP:n neuvosto antoi 10.4.2015 päätöksen EKP/2015/17 vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä ensimmäisenä valvontamaksukautena ja vuonna 2015. Vuoden 2015 valvontamenot on arvioitu 296,0 miljoonaksi euroksi. Kun lisäksi on katettava vuoden 2014 kahden viimeisen kuukauden toteutuneet valvontamenot, valvontamaksuja peritään yhteensä 326,0 miljoonaa euroa.

Yhteyshenkilöt