ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2015

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 23 januari 2015

Marknadsoperationer

Årlig granskning av godtagbara icke-reglerade marknader och emittenter som klassificeras som agenturer i avdragskategori II

Den 16 januari 2015 granskade ECB-rådet listan över godtagbara icke reglerade marknader för tillgångar som kan godtas som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. ECB-rådet beslutade efter granskning att godta marknaden Alternext Brussels och First North Bond Market Finland som icke-reglerade marknader och att inte längre godta OTC-marknaden för Bank of Englands obligationer i euro. Listan över godtagbara icke-reglerade marknader har uppdaterats och finns på ECB:s webbplats. ECB-rådet granskade dessutom listan över emittenter som klassificeras som agenturer i avdragskategori II. ECB-rådet beslutade efter granskning att stryka Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria och Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale från listan. Den uppdaterad listan över emittenter som klassificeras som agenturer ECB finns på ECB:s webbplats.

Utökat program för köp av tillgångar

Den 22 januari 2015 aviserade ECB detaljuppgifter om sitt utökade program för köp av tillgångar, vilket ECB-rådet godkänt samma dag. Det tillhörande pressmeddelandet, och en teknisk bilaga med detaljinformation om programmet, finns på ECB:s webbplats.

Modifiering av räntan för kommande riktade långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 22 januari 2015 beslutade ECB-rådet att räntan för de återstående sex riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna (TLTRO) ska vara samma som den ränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner (MRO) som råder vid tidpunkten då varje enskild riktad långfristig refinansieringstransaktion utförs. Ett tillhörande pressmeddelande och ytterligare tekniska detaljuppgifter om de riktade långfristiga refinansieringstransaktioner som tillkännagavs den 5 juni 2014 finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om att lämna ut konfidentiella uppgifter till en undersökning av det nationella parlamentet i Irland

Den 19 december 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/89 på begäran av finansministern.

ECB:s yttrande om utlämnande av information om en bank är föremål för avveckling eller om banktillståndet dras in i Bulgarien

Den 22 december 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/90 på begäran av Българска народна банка (Bulgarian National Bank).

ECB:s yttrande om publikationen av dokument och användning av pensionsreserven i Österrike

Den 22 december 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/91 på begäran av finansministeriet i Österrike.

ECB:s yttrande om Rumäniens bidrag till IMF:s fond för fattiga länder (Poverty Reduction and Growth Trust)

Den 29 december 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/92 på begäran av Banca Naţională a României.

ECB:s yttrande om ansökningar att bedriva verksamhet som avvecklingsbolag i Österrike

Den 9 januari 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/1 på begäran av finansministeriet i Österrike.

ECB:s yttrande om rekonstruktionskollegiet i Belgien

Den 21 januari 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/2 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde det belgiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rekonstruktioner på finansmarknaderna i Slovakien

Den 21 januari 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/3 på begäran av finansministeriet i Slovakien.

Statistik

ECB:s beslut om undantag som får beviljas om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder

Den 29 december 2014 antog ECB-rådet ett beslut om undantag enligt förordning EU nr 1073/2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38). Beslutet har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Budget och upphandlingsplan för 2015 för Eurosystemets centrala upphandlingsenhet

Den 7 januari 2015 godkände ECB-rådet budget- och upphandlingsplanen för Eurosystemets centrala upphandlingsenhet för 2015.

Verksamhetsmål för Eurosystemet och för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

Den 16 januari 2015 godkände ECB-rådet verksamhetsmålen för SSM samt reviderade versioner av Eurosystemets verksamhetsmål, de strategiska intentionerna och organisationsprinciperna.

ECB:s beslut om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar

Den 21 januari 2015 antog ECB-rådet en teknisk ändring av ECB:s beslut ECB/2015/1 om ändring av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar för att beakta ECB:s tillsynsuppdrag.

Kontakt för media