EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

tammikuu 2015

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 23.1.2015 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Hyväksytyt ei-säännellyt markkinat ja valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat (aliarvostusluokka II)

EKP:n neuvosto teki 16.1.2015 vuotuisen arvion eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden kannalta hyväksyttävistä ei-säännellyistä vakuuskelpoisten omaisuuserien markkinoista. Se päätti, että hyväksyttävien markkinoiden luetteloon lisätään Alternext Brussels ja First North Bond Market Finland ja luettelosta poistetaan Englannin pankin euromääräisten velkasitoumusten OTC-markkinat. EKP:n verkkosivuilla on ajantasainen luettelo hyväksyttävistä ei-säännellyistä markkinoista. EKP:n neuvosto tarkasteli myös aliarvostusluokkaan II kuuluvien valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokiteltujen liikkeeseenlaskijoiden luetteloa ja päätti poistaa siitä Fondo de Reestructuración Ordenada Bancarian ja Agence Centrale des Organismes de Sécurité Socialen. EKP:n verkkosivuilla on ajantasainen luettelo aliarvostusluokkaan II kuuluvista valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitelluista liikkeeseenlaskijoista.

Omaisuuserien ostojen laajentaminen

EKP:n neuvosto päätti 22.1.2015 omaisuuserien ostojen laajentamisesta, ja EKP ilmoitti samana päivänä laajennettujen ostojen toteutustavasta EKP:n verkkosivuilla on julkaistu päätöksestä kertova lehdistötiedote sekä tekninen liite, jossa kerrotaan tarkemmin ostojen toteutustavasta.

Muutos tulevien kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden korkoihin

EKP:n neuvosto päätti 22.1.2015, että vielä toteuttamatta olevien kuuden kohdennetun pitempiaikaisen rahoitusoperaation korkona käytetään kulloisenkin operaation toteutushetkellä voimassa olevaa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korkoa. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu päätöksestä kertova lehdistötiedote sekä tarkempia tietoja kohdennetuista pitempiaikaisista rahoitusoperaatioista, joista ilmoitettiin 5.6.2014.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto luottamuksellisten tietojen antamisesta kansalliselle parlamentaariselle tutkintakomitealle Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 19.12.2014 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/89.

EKP:n lausunto tietojen antamisesta, jos Bulgariassa pankkiin sovelletaan kriisinratkaisutoimia tai sen toimilupa peruutetaan

EKP:n neuvosto antoi 22.12.2014 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/90.

EKP:n lausunto asiakirjojen julkaisemisesta ja eläkerahaston käytöstä Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 22.12.2014 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/91.

EKP:n lausunto Romanian osuuden maksamisesta IMF:n köyhyydenvähentämis- ja talouskasvurahastoon

EKP:n neuvosto antoi 29.12.2014 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/92.

EKP:n lausunto hakemuksesta toimia run-off-yhtiönä Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 9.1.2015 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/1.

EKP:n lausunto kriisinratkaisukollegiosta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 21.1.2015 Belgian keskuspankin Belgian valtiovarainministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2015/2.

EKP:n lausunto Národná banka Slovenskan roolista kriisinratkaisussa Slovakian finanssimarkkinoilla

EKP:n neuvosto antoi 21.1.2015 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/3.

Tilastot

EKP:n päätös poikkeuksista, joita sijoitusrahastoille voidaan myöntää tilastotietojen raportointivaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 29.12.2014 päätöksen EKP/2014/62 poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) nojalla. Päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän hankintatoimiston talousarvio ja hankintasuunnitelma vuodelle 2015

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.1.2015 eurojärjestelmän hankintatoimiston talousarvion ja hankintasuunnitelman vuodelle 2015.

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin toimintaperiaatteet

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.1.2015 yhteisen valvontamekanismin toimintaperiaatteet sekä tarkistetut eurojärjestelmän toimintaperiaatteet, strategiset linjaukset ja organisatoriset periaatteet.

EKP:n päätös Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi

EKP:n neuvosto antoi 21.1.2015 päätöksen EKP/2015/1, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi tehtyä päätöstä EKP/2004/3. Teknisellä muutoksella otetaan huomioon EKP:n valvontatehtävät.

Yhteyshenkilöt