Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

10 november 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 613.301 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 506.206 −161
  2.1 Fordringar på IMF 234.256 21
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 271.950 −182
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.539 903
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.152 344
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.152 344
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 502.681 −1.277
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 6.850 −1.277
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 495.831 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 25.823 37
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.922.159 −3.141
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.721.702 −2.880
  7.2 Övriga värdepapper 200.458 −261
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.985 0
9 Övriga tillgångar 378.019 543
Summa tillgångar 6.998.866 −2.752
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.550.034 −3.148
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.715.807 −597
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 154.902 −12.223
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.560.877 11.625
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 37.821 255
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 284.921 3.520
  5.1 Offentliga sektorn 206.141 5.627
  5.2 Övriga skulder 78.779 −2.108
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 228.199 1.733
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 16.067 483
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.163 270
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.163 270
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.715 0
10 Övriga skulder 256.713 −5.269
11 Värderegleringskonton 604.185 0
12 Kapital och reserver 120.242 0
Summa skulder 6.998.866 −2.752
Annexes
14 November 2023