Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

10 listopada 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 613.301 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 506.206 −161
  2.1 Należności od MFW 234.256 21
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 271.950 −182
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.539 903
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.152 344
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.152 344
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 502.681 −1.277
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 6.850 −1.277
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 495.831 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.823 37
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.922.159 −3.141
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.721.702 −2.880
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 200.458 −261
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.985 0
9 Pozostałe aktywa 378.019 543
Aktywa razem 6.998.866 −2.752
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.550.034 −3.148
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.715.807 −597
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 154.902 −12.223
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.560.877 11.625
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.821 255
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 284.921 3.520
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 206.141 5.627
  5.2 Pozostałe zobowiązania 78.779 −2.108
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 228.199 1.733
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 16.067 483
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.163 270
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.163 270
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.715 0
10 Pozostałe pasywa 256.713 −5.269
11 Różnice z wyceny 604.185 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.242 0
Pasywa razem 6.998.866 −2.752
Annexes
14 November 2023