Menu

Fáza optimalizácie

Predbežné rozhodnutie

Návrh pred fázou optimalizácie

Návrh pred fázou optimalizácie

© Frank Hellwig

Keď Rada guvernérov 13. januára 2005 vybrala architektonickú kanceláriu COOP HIMMELB(L)AU, aby vypracovala návrh nového sídla ECB, zároveň rozhodla o realizácii fázy optimalizácie. Architekti v spolupráci s ECB svoj návrh zrevidovali s ohľadom na upravené funkčné a priestorové požiadavky tak, aby zabezpečili optimálne využitie zdrojov a znížili náklady. ECB zároveň úzko spolupracovala s frankfurtskými úradmi na začlenení areálu Grossmarkthalle do infraštruktúry mesta.

Schválenie

Návrh po fáze optimalizácie

Návrh po fáze optimalizácie

© Robert Metsch

Dňa 15. decembra 2005 Rada guvernérov schválila optimalizovaný návrh nového sídla ECB kancelárie COOP HIMMELB(L)AU. Tento nový návrh v plnej miere spĺňal požiadavky ECB.

Zmeny

Fáza optimalizácie priniesla niekoľko zmien architektonického návrhu:

  • Po prvé, do návrhu bol začlenený nový architektonický prvok, ktorý pretína budovu Grossmarkthalle, prepája ju s kancelárskymi výškovými budovami a vytvára osobitný vchod do nových priestorov ECB zo severu.
  • Po druhé, zvýšila sa miera využitia Grossmarkthalle a zlepšil sa pohľad na ňu z južnej strany.
  • Upravené požiadavky viedli ku zníženiu počtu pracovísk z 2 500 na 2 300. Tie obsadí 1 500 - 1 800 zamestnancov ECB a odborníci z národných centrálnych bánk, externí konzultanti, stážisti a dočasní pracovníci.