Menu

Fázy výberového konania

Medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž na výstavbu nového sídla Európskej centrálnej banky (ECB) pozostávala z niekoľkých fáz. Počas fázy predbežného výberu bolo na účasť v prvom kole výberového konania vybratých 80 uchádzačov. Z predložených konceptov porota vybrala 12 uchádzačov, ktorých vyzvala podrobnejšie rozpracovať svoje návrhy v druhej fáze. Z týchto dvanástich návrhov boli vybrané tri víťazné návrhy. Po fáze revízií Rada guvernérov ECB potvrdila svoje rozhodnutie o víťaznom návrhu.

Fáza predbežného výberu

V oznámení o výberovom konaní boli vyzvaní architekti z celého sveta, aby sa do 20. januára 2003 prihlásili do výberového konania. Podaných bolo približne 300 prihlášok, ktoré následne vyhodnotila komisia predbežného výberu na základe kritérií stanovených v oznámení o výberovom konaní. Komisia, zložená z piatich zamestnancov ECB a architektov z medzinárodnej poroty, z nich vybrala 80 architektov (70 „etablovaných“ a 10 „začínajúcich mladých“ architektov) do prvej fázy výberového konania.

Súvisiace informácie a materiály na stiahnutie

 • Európska centrálna banka vyhlasuje medzinárodnú architektonickú súťaž Press release
 • Do prvej fázy architektonickej súťaže bolo vybraných 80 architektov Press release

Prvá fáza

80 architektov vybraných vo fáze predbežného výberu bolo vyzvaných, aby do 7. júla 2003 anonymne predložili návrhy do prvej fázy výberového konania. Koncepty mali obsahovať počiatočný architektonický návrh nového sídla ECB a plán urbanistického riešenia areálu. Spolu bolo podaných 71 návrhov, ktoré následne vyhodnotila medzinárodná porota.

 

Kritériá hodnotenia

Návrhy sa hodnotili výhradne na základe nasledujúcich kritérií:

 • celkové urbanistické riešenie, architektúra a krajinné úpravy,
 • splnenie hlavných požiadaviek funkčného a priestorového zadania vrátanie modulov na ďalšie rozširovanie,
 • realistická energetická a environmentálna koncepcia a splnenie hlavných technických požiadaviek ECB,
 • dodržanie príslušných predpisov, predovšetkým stavebných a environmentálnych.

Na stiahnutie

Druhá fáza

Po vyhodnotení návrhov predložených v prvej fáze bolo vybraných 12 kandidátov, ktorí mali predložiť podrobnejšie architektonické návrhy do druhej fázy.

Kritériá hodnotenia

Návrhy sa hodnotili výhradne na základe nasledujúcich kritérií:

 1. Celkové urbanistické riešenie, architektúra a krajinné úpravy:
  • architektonický návrh a vplyv priestorového komplexu,
  • začlenenie do urbanistického a krajinného kontextu,
  • začlenenie pamiatok a pamiatkovo chránených budov,
  • funkcia a kvalita navrhovaných krajinných úprav,
  • originalita, inšpirácia a inovatívnosť návrhu.
 2. Splnenie hlavných požiadaviek funkčného a priestorového zadania vrátanie modulov na ďalšie rozširovanie:
  • splnenie priestorového zadania,
  • funkčné usporiadanie,
  • priestorové a dizajnové aspekty,
  • bezpečnostná zonácia,
  • pohyb v rámci komplexu,
  • vonkajší prístup.
 3. Realistická energetická a environmentálna koncepcia a splnenie hlavných technických požiadaviek ECB:
  • náklady životného cyklu (investičné a prevádzkové náklady),
  • energetická a technická koncepcia,
  • ekonomická uskutočniteľnosť.
 4. Dodržanie príslušných predpisov, predovšetkým stavebných a environmentálnych.

Návrhy

101 Murphy/Jahn, Inc.

Chicago, Spojené štáty Helmut Jahn

Architektonický návrh pozostáva z dvoch navzájom prepojených oblúkovitých 35-podlažných výškových budov, ktoré sú stredobodom umiestneným na juhovýchod od Grossmarkthalle. Výškové budovy sú vertikálnym protipólom k horizontálnej rovine Grossmarkthalle. Oblúkovité výškové budovy sú otvorené smerom k príjazdovej komunikácii a k rieke a poskytujú najlepší možný výhľad z veží i na ne. Grossmarkthalle je zachovaná a plne viditeľná z ulice Sonnemannstrasse. Návrh v druhej fáze sa výrazne líšil od konceptu v prvej fáze, ktorý obsahoval dve podlhovasté paralelné budovy zavesené ponad budovu Grossmarkthalle, ktoré ju prepájali s riekou bez narušenia samostatnosti tejto historickej budovy.
107 tp bennett

Londýn, Spojené kráľovstvo Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper

Tento návrh pomocou stavebných prvkov a inovatívnych energetických riešení vytvára vhodné a príjemné pracovné prostredie. Krajinné úpravy sú súčasťou celkového návrhu: nízkopodlažné budovy sú tvarované a naklonené tak, aby vytvárali rôznorodé zaujímavé priestory. Moduly na prípadné budúce rozšírenie sú do tohto návrhu vhodne začlenené v podobe dvoch dodatočných výškových budov rôznej výšky umiestnených na juhozápadnej strane. Grossmarkthalle je zachovaná.
120 Barkow Leibinger Architekten

Berlin, Nemecko Regine Leibinger, Frank Barkow

Koncept 29-podlažnej obdĺžnikovej budovy, ktorá je rovnobežná s Grossmarkthalle na jej južnej strane, so sériou otvorov vytvára pôsobivý obraz bez toho, aby Grossmarkthalle zatieňoval. Jedinečné prázdne miesta medzi jednotlivými prvkami budovy umožňujú interakciu tohto objemného telesa s okolím – prázdne miesta sú navrhnuté ako záhrady symbolizujúce členské štáty EÚ. Grossmarkthalle je zachovaná. Celkový koncept je po stránke dizajnu veľmi sľubný.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Frankfurt nad Mohanom, Nemecko Till Schneider, Michael Schumacher

Nová 25-podlažná valcovitá budova nadväzuje dialóg s Grossmarkthalle, ktorá by mala byť v maximálnej možnej miere zachovaná v pôvodnom stave. Prípadné búduce rozšírenie sa má realizovať dostavbou nových podlaží. Zaujímavé záhrady rozmiestnené vo výškovej budove dotvárajú kvalitné pracovné prostredie a spoločenské priestory. Vďaka kompaktnosti valcovitého tvaru zostáva väčšina areálu nezastavaná a jeho veľká časť je vyčlenená na zelené plochy.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Madrid, Španielsko Carlos Lamela de Vargas

Nová budova je umiestnená medzi Grossmarkthalle a Sonnemannstrasse a prepája bezprostredné okolie so sídlom ECB. Hoci je severná fasáda Grossmarkthalle pri pohľade zo Sonnemannstrasse zakrytá, koncept rešpektuje „históriu, existujúcu kultúru i spoločnú pamäť“.
140 ASP Schweger Assoziierte

Berlín, Germany

Levitujúci „vzdušný most“ kontrastuje s historickou budovou Grossmarkthalle bez toho, aby ju zatieňoval. Hoci je strecha budovy Grossmarkthalle nahradená sklenenou konštrukciou, pôvodný vzhľad budovy zostáva zachovaný. Prepojením výškových budov prostredníctvom vstupnej haly a hornej plošiny je tento inovatívny koncept veľmi pôsobivý. Modulom pre prípad budúceho rozšírenia je dodatočná výšková budova.
145 Coop Himmelb(l)au

Viedeň, Rakúsko

Tento návrh je inteligentným spojením starých a nových prvkov do jedného skulpturálneho celku. Súbor tvoria tri základné prvky: budova Grossmarkthalle, „ležiaci mrakodrap“ a dvojica polygonálnych výškových budov. Podľa konceptu v prvej fáze súťaže mal ležiaci mrakodrap prevísať ponad nábrežnú promenádu a pretínať budovu Grossmarkthalle. V druhej fáze je ležiaci mrakodrap situovaný paralelne s budovou Grossmarkthalle a do historickej budovy nezasahuje. Budova Grossmarkthalle slúži ako hlavný vchod do ECB a je zároveň verejným priestorom. S dvojicou administratívnych výškových budov je prepojená prostredníctvom konferenčného strediska v ležiacom mrakodrape. Celý koncept je jednoduchý a funkčný.
152 Frank O. Gehry Associates

Los Angeles, Spojené štáty Frank O. Gehry

Podľa názoru poroty bol pôvodný návrh „mestečka“ pozostávajúceho z malej skupiny budov rozmiestnených pozdĺž rieky Mohan originálnou odpoveďou na dané zadanie. Areál je z veľkej časti zastrešený priehľadnou strechou, ktorá tvorí akýsi „európsky dáždnik“. Budovy strednej výšky vytvárajú nad strechou živú panorámu. „Grossmarkthalle predstavuje verejnú tvár ECB“ a je interpretovaná ako „nájdený objekt“ obklopený jazierkami a veľkými prehľadnými strechami, ktoré sa k historickej budove mierne zvažujú.
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang

Darmstadt, Nemecko/Selangor, Malajzia

Tento koncept je predĺžením urbanistických osí do areálu objektu a na ich základe vytvára rôzne typy terénnych a architektonických prvkov. Južne od budovy Grossmarkthalle sú umiestnené dve odlišné obdĺžnikové výškové budovy, ktoré „obohacujú súčasnú panorámu mesta“. Koncept do značnej miere zdôrazňuje myšlienku otvoreného priestoru. Kvalitné pracovné priestory zohľadňujú energetické a environmentálne aspekty. Areál je v rámci konceptu veľmi dobre využitý a proporcie nových budov nezatieňujú budovu Grossmarkthalle. Koncept dobre zapadá do okolitého prostredia a spĺňa mnohé požiadavky funkčného plánu.
159 Morphisis

Santa Monica, Spojené štáty Thom Mayne

Dynamické prepojenie výškových budov s Grossmarkthalle úspešne začleňuje celý súbor do okolia. Štyri plasticky tvarované budovy rôznej výšky postavené na terénne upravenej platforme sú kolmo napojené na južnú stranu Grossmarkthalle a tvoria „komplex integrovaných častí“. Platforma a vodné plochy oddeľujú areál od okolia. Tento koncept je postavený na zaujímavej architektonickej myšlienke a zároveň spĺňa mnoho aspektov funkčného zadania.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Barcelona, Španielsko Benedetta Tagliabue

Tri budovy v tvare písmena V s jednotnou funkciou, umiestnené na juh od Grossmarkthalle, sú prepojené na nižších úrovniach. Návrh rozvíja myšlienku „banky ako trhu“. Umiestnenie a orientácia budov zodpovedá orientácii pásu zelene v areáli. Konštrukcia i vzhľad budovy Grossmarkthalle sú v plnej miere zachované. Návrh komplexným spôsobom úspešne integruje terénne úpravy, Grossmarkthalle i bezprostredné okolie.
168 KHR arktekter AS Virum

Dánsko Peter Leuchsenring

Tento návrh s plochou strechou sa považuje za striedmy a prepracovaný a spája nové priestory s Grossmarkthalle. „Európska obálka“ pozostáva zo sklenenej strechy a fasády, ktorá pokrýva budovu Grossmarkthalle a nízkopodlažné administratívne budovy. Nové sídlo kontrastuje s mrakodrapmi vo frankfutskej finančnej štvrti. Návrh terénnych úprav umožňuje celý rad prepojení vonkajších a vnútorných priestorov a zároveň sa otvára smerom k Mohanu. Tento návrh je postavený na pojme transparentnosti „bez bariér medzi vnútorným a vonkajším priestorom“.

Na stiahnutie

Víťazné návrhy

Z návrhov predložených v druhej fáze výberového konania medzinárodná porota vo februári 2004 vybrala tri víťazné návrhy.

Tri víťazné návrhy

Dňa 13. februára 2004 medzinárodná porota pod vedením viceprezidenta ECB Lucasa Papademosa vybrala tri víťazné návrhy medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na návrh nového sídla ECB vo Frankfurte nad Mohanom. Zavŕšila tým druhú a poslednú fázu súťaže. Ceny boli udelené v nasledujúcom poradí:

Prvá cena: Coop Himmelb(l)au, Viedeň, Rakúsko

Coop Himmelb(l)au

Tento návrh je inteligentným spojením starých a nových prvkov do jedného skulpturálneho celku. Súbor tvoria tri základné prvky: budova Grossmarkthalle, „ležiaci mrakodrap“ a dvojica polygonálnych výškových budov. Podľa konceptu v prvej fáze súťaže mal ležiaci mrakodrap prečnievať ponad nábrežnú promenádu a pretínať budovu Grossmarkthalle. V druhej fáze je ležiaci mrakodrap situovaný paralelne s budovou Grossmarkthalle a do historickej budovy nezasahuje. Budova Grossmarkthalle slúži ako hlavný vchod do ECB a je zároveň verejným priestorom. S dvojicou administratívnych výškových budov je prepojená prostredníctvom konferenčného strediska v ležiacom mrakodrape. Celý koncept je jednoduchý a funkčný.

Druhá cena: ASP Schweger Assoziierte, Berlín, Nemecko

ASP Schweger Assoziierte

Vznášajúci sa „vzdušný most“ kontrastuje s historickou budovou Grossmarkthalle bez toho, aby ju zatieňoval. Hoci je strecha budovy Grossmarkthalle nahradená sklenenou konštrukciou, pôvodný vzhľad budovy zostáva zachovaný. Prepojením výškových budov prostredníctvom vstupnej haly a hornej plošiny je tento inovatívny koncept veľmi pôsobivý. Doplnkovým modulom pre prípad budúceho rozšírenia je ďalšia výšková budova.

Tretia cena: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Nemecko/Selangor, Malajzia

54f architekten

Tento koncept je predĺžením urbanistických osí do areálu objektu a na ich základe vytvára rôzne typy terénnych a architektonických prvkov. Južne od budovy Grossmarkthalle sú umiestnené dve odlišné výškové budovy, ktoré „obohacujú súčasnú panorámu mesta“. Koncept do značnej miery zdôrazňuje myšlienku otvoreného priestoru. Kvalitné pracovné priestory zohľadňujú energetické a environmentálne aspekty. Areál je v rámci konceptu veľmi dobre využitý a proporcie nových budov nezatieňujú budovu Grossmarkthalle. Návrh sa plynule začleňuje do okolitého prostredia a spĺňa mnohé požiadavky funkčného zadania.

Súvisiace informácie a materiály na stiahnutie

Fáza revízií a konečné rozhodnutie

Dňa 18. marca 2004 sa Rada guvernérov ECB rozhodla vyzvať autorov troch víťazných návrhov, aby sa zúčastnili fázy revízií, ktorá by im umožnila prehodnotiť svoje návrhy a zohľadniť odporúčania a požiadavky poroty, ECB a mesta Frankfurt. Táto fáza súťaže teda prebiehala v úzkej súčinnosti s mestom Frankfurt.

Dňa 13. januára 2005 Rada guvernérov prijala rozhodnutie o návrhu nového sídla ECB. Po rozsiahlej diskusii a starostlivom zvážení silných a slabých stránok všetkých troch víťazných návrhov na základe výberových kritérií sa Rada guvernérov rozhodla, že funkčné a technické požiadavky ECB najlepšie spĺňa upravený návrh architektonickej kancelárie COOP HIMMELB(L)AU, ktorý zároveň obsahuje architektonické prvky vyjadrujúce hodnoty ECB. Týmto rozhodnutím potvrdila výrok medzinárodnej poroty, ktorá tomuto projektu udelila prvú cenu.

Súvisiace informácie

 • ECB vybrala účastníkov fázy revízií projektu nového sídla ECB Press release
 • Rada guvernérov rozhodla o návrhu nového sídla ECB Press release