Menu

Etapy výběrového řízení

Mezinárodní výběrové řízení na architektonický projekt nového sídla Evropské centrální banky (ECB) a jeho urbanistické řešení mělo několik etap. Během předběžného výběru bylo pro účast v první etapě vybráno 80 účastníků. Z předložených návrhů vybrala porota 12 účastníků, kteří byli vyzváni, aby své návrhy dále rozpracovali v druhé etapě. Z těchto 12 návrhů byly pak vybrány tři nejlepší. Po revizní etapě Rada guvernérů ECB potvrdila své rozhodnutí o vítězném návrhu.

Etapa předběžného výběru

V oznámení výběrového řízení byli vyzváni architekti z celého světa, aby se do 20. ledna 2003 přihlásili do výběrového řízení. Podáno bylo zhruba 300 přihlášek, které následně vyhodnotila komise pro předběžný výběr na základě kritérií uvedených v oznámení výběrového řízení. Výbor, jehož členy bylo pět zaměstnanců ECB a dále architekti mezinárodní poroty, vybral 80 architektů (70 „zavedených“ a 10 „začínajících mladých“ architektů), aby se zúčastnili první etapy výběrového řízení.

Související informace a materiály ke stažení

 • Evropská centrální banka zahájila mezinárodní výběrové řízení na architektonický projekt. Press release
 • Pro první etapu výběrového řízení bylo vybráno 80 architektů. Press release

První etapa

80 architektů vybraných v etapě předběžného výběru bylo vyzváno, aby do 7. července 2003 anonymně předložili návrhy pro první etapu výběrového řízení. Návrhy měly obsahovat počáteční architektonický návrh nového sídla ECB a plány urbanistického řešení areálu. Celkem bylo podáno 71 návrhů, které následně vyhodnotila mezinárodní porota.

 

Kritéria hodnocení

Hodnocení návrhů probíhalo výhradně podle těchto kritérií:

 • celkové urbanistické řešení, architektura a terénní a parková úprava okolí,
 • splnění hlavních parametrů funkčního a prostorového zadání včetně modulů dalšího rozšíření,
 • proveditelný návrh energetické a environmentální koncepce a splnění hlavních parametrů technických požadavků ECB,
 • dodržení příslušných předpisů – zejména stavebních a ochrany životního prostředí.

Ke stažení:

Druhá etapa

Na základě vyhodnocení návrhů předložených v první etapě bylo vybráno 12 uchazečů, kteří byli vyzváni, aby do druhé etapy předložili podrobnější architektonické návrhy.

Kritéria hodnocení

Hodnocení návrhů probíhalo výhradně podle těchto kritérií:

 1. Celkové urbanistické řešení, architektura a terénní a parkové úpravy okolí:
  • architektonický návrh a dopad prostorového uspořádání,
  • začlenění do urbanistického a krajinného kontextu,
  • začlenění památek a památkově chráněných budov,
  • funkce a kvalita návrhu terénních a parkových úprav,
  • originalita, inspirace a inovativnost návrhu.
 2. Splnění hlavních parametrů funkčního a prostorového zadání včetně modulů dalšího rozšíření:
  • splnění prostorového zadání,
  • funkční uspořádání,
  • prostorové a designové vlastnosti,
  • bezpečnost,
  • vnitřní doprava,
  • vnější přístup.
 3. Proveditelný návrh energetické a environmentální koncepce a splnění hlavních parametrů technických požadavků ECB:
  • náklady životního cyklu (investiční a provozní náklady),
  • energetická a technická koncepce,
  • ekonomická proveditelnost.
 4. Dodržení příslušných předpisů – zejména stavebních a ochrany životního prostředí

Návrhy

101 Murphy/Jahn, Inc.

Chicago, Spojené státy Helmut Jahn

Architektonický návrh sestává ze dvou 35podlažních obloukovitých, vzájemně propojených výškových budov, které tvoří stěžejní bod na jihovýchodní straně Grossmarkthalle. Výškové budovy vytvářejí vertikální protipól k horizontální lince Grossmarkthalle. Obloukovitě tvarované budovy jsou otevřeny směrem k příjezdové komunikaci a řece a poskytují co možná nejlepší výhled oběma směry. Grossmarkthalle je zachována a od ulice Sonnemannstrasse je zcela vidět. Návrh se ve druhé etapě výrazně lišil od první etapy. V ní návrh obsahoval dvě rovnoběžné budovy deskového tvaru zavěšené nad Grossmarkthalle, které ji spojovaly s řekou, aniž by narušovaly jedinečnost historické budovy.
107 tp bennett

Londýn, Spojené království Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper

Tento návrh je založen na stavebních prvcích a inovativních energetických řešeních a vytváří vhodné a příjemné pracovní prostředí. Terénní a parkové úpravy jsou součástí celkového návrhu: nízkopodlažní budovy jsou sestaveny a nakloněny tak, aby vytvářely různorodé zajímavé plochy. Moduly pro případné další rozšíření jsou v tomto návrhu vhodně začleněny v podobě dvou dodatečných výškových budov různých výšek na jihozápadní straně. Grossmarkthalle je zachována.
120 Barkow Leibinger Architekten

Berlín, Německo Regine Leibinger, Frank Barkow

Návrh sestávající z 29podlažní budovy deskového tvaru, která je rovnoběžná s Grossmarkthalle na její jižní straně a je opatřena výřezy – tzv. sky cuts –, je velmi působivý, aniž by Grossmarkthalle „zastiňoval“. Jedinečné volné plochy mezi jednotlivými prvky budovy umožňují této velké hmotě interakci s okolím – volné plochy jsou navrženy jako zahrady symbolizující členské státy EU. Grossmarkthalle je zachována. Celková koncepce je z hlediska designu velmi slibná.
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH

Frankfurt nad Mohanem, Německo Till Schneider, Michael Schumacher

Nová 25podlažní válcovitá budova navazuje dialog s Grossmarkthalle, která by měla být v maximální možné míře zachována v původním stavu. Moduly pro případné další rozšíření vycházejí z dostavby nových podlaží na stávající budově. V samotné válcovité výškové budově jsou umístěny zajímavé zahradní prostory, které dotvářejí kvalitní pracovní a společné plochy. Díky kompaktnosti válcovité stavby zůstává většina okolní plochy nezastavěna a značný prostor je vyčleněn pro zelené plochy.
133 Estudio Lamela Arquitectos

Madrid, Španělsko Carlos Lamela de Vargas

Nová budova je umístěna mezi Grossmarkthalle a Sonnemannstrasse a propojuje bezprostřední okolí se sídlem ECB. I když je severní fasáda Grossmarkthalle přivrácena k ulici Sonnemannstrasse, návrh respektuje „historii, stávající kulturu a společnou paměť“.
140 ASP Schweger Assoziierte

Berlín, Německo

Vznášející se „most na obloze“ vytváří protipól ke Grossmarkthalle, aniž by tuto historickou budovu „zastiňoval“. Grossmarkthalle je zachována, ale její střecha je nahrazena skleněnou konstrukcí. Tento inovativní návrh je velmi působivý – vertikální stavby jsou propojeny vstupním vestibulem a vyvýšenou plochou. Modul pro případné další rozšíření počítá s výstavbou dodatečné výškové budovy.
145 Coop Himmelb(l)au

Vídeň, Rakousko

Tento návrh je zdařilou kombinací starého s novým v plastické podobě. Soubor je tvořen třemi základními prvky: Grossmarkthalle, „ležícím mrakodrapem“ a polygonální dvojicí výškových budov. Návrh v první etapě obsahoval „ležící mrakodrap“, který zavěšený nad promenádou podél Mohanu protínal Grossmarkthalle. Ve druhé etapě je nyní umístěn rovnoběžně s Grossmarkthalle a historickou budovu ponechává nedotčenou. Grossmarkthalle slouží jako hlavní vchod ECB a jako veřejný prostor a v „ležícím mrakodrapu“ je propojena s dvojicí administrativních výškových budov konferenčním střediskem. Návrh je střídmý a funkční.
152 Frank O. Gehry Associates

Los Angeles, Spojené státy Frank O. Gehry

Porota došla k závěru, že původní návrh „městečka“ sestávajícího z malého souboru budov podél Mohanu byl originální odpovědí na dané zadání. Velká část areálu je pod průhlednou střechou, která tvoří jakýsi „evropský deštník“. Budovy střední výšky vytváří nad střechou živoucí panorama. „Grossmarkthalle představuje veřejnou tvář ECB“ a je podána jako „Objet trouvé“ obklopený jezírky a velkými průhlednými střechami, které se k historické budově mírně svažují.
157 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang

Darmstadt, Německo / Selangor, Malajsie

Tento návrh promítá urbanistické osy do areálu a používá je k vytvoření různých terénních tvarů a architektonických prvků. Na jih od Grossmarkthalle jsou umístěny dvě odlišné výškové budovy deskového tvaru s cílem „doplnit stávající panorama města“. Návrh volné plochy je velmi propracován. Kvalitní pracovní prostory zohledňují energetické a environmentální aspekty. Návrh zdařile využívá areál sídla a proporce nových budov „nezastiňují“ Grossmarkthalle. Návrh zapadá dobře do okolí a splňuje řadu požadavků z funkčního zadání.
159 Morphisis

Santa Monica, Spojené státy Thom Mayne

Dynamické propojení výškových budov s Grossmarkthalle úspěšně začleňuje celý soubor do okolí. Čtyři plasticky navržené budovy deskovitého tvaru různých výšek na ozeleněné platformě navazují kolmo na jižní stranu Grossmarkthalle s cílem vytvořit „komplex integrovaných částí“. Platforma a vodní plochy oddělují celý areál od okolí. Tento návrh obsahuje zajímavou designovou myšlenku a současně začleňuje řadu aspektů funkčního zadání.
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue

Barcelona, Španělsko Benedetta Tagliabue

Návrh sestává ze tří budov ve tvaru písmene V s jednotnou funkcí. Budovy jsou umístěny na jih od Grossmarkthalle a propojeny na nižších úrovních. Návrh spočívá na myšlence „banky jako jednoho trhu“. Umístění a orientace budov odpovídá orientaci zeleného pásu v areálu. Grossmarkthalle je plně zachována z hlediska stavebního i vzhledového. Návrh představuje komplexní přístup, který úspěšně integruje terénní úpravy, Grossmarkthalle i přilehlé okolí.
168 KHR arktekter AS Virum

Dánsko Peter Leuchsenring

Tento návrh s plochou střechou je považován za střídmý a propracovaný a spojuje nové prostory s Grossmarkthalle Tzv. evropská obálka sestává ze skleněné střechy a fasády, které pokrývají Grossmarkthalle a nízkopodlažní administrativní budovy. Nové sídlo kontrastuje s mrakodrapy ve frankfurtské finanční čtvrti. Návrh terénních úprav umožňuje řadu propojení vnějších a vnitřních prostor a současně se otvírá směrem k Mohanu. Návrh pracuje s pojmem transparentnost „bez bariér mezi vnitřním a vnějším prostorem“.

Ke stažení

Vítězné návrhy

Z návrhů předložených ve druhé etapě výběrového řízení vybrala v únoru 2004 mezinárodní porota tři vítězné návrhy.

Tři vítězné návrhy

Dne 13. února 2004 vybrala mezinárodní porota, které předsedal viceprezident ECB Lucas Papademos, tři vítězné návrhy v mezinárodním výběrovém řízení na architektonický projekt nového sídla ECB v německém Frankfurtu nad Mohanem a na jeho urbanistické řešení. Tím byla završena druhá a konečná etapa výběrového řízení. Ceny byly uděleny v tomto pořadí:

1. cena: Coop Himmelb(l)au Vídeň, Rakousko

Coop Himmelblau

Tento návrh je zdařilou kombinací starého s novým v plastické podobě. Soubor je tvořen třemi základními prvky: Grossmarkthalle, „ležícím mrakodrapem“ a polygonální dvojicí výškových budov. Návrh v první etapě obsahoval „ležící mrakodrap“, který zavěšený nad promenádou nad Mohanem protínal Grossmarkthalle. Ve druhé etapě je nyní umístěn rovnoběžně s Grossmarkthalle a historickou budovu ponechává nedotčenou. Grossmarkthalle slouží jako hlavní vchod ECB a jako veřejný prostor a v „ležícím mrakodrapu“ je propojena s dvojicí administrativních výškových budov konferenčním střediskem. Návrh je střídmý a funkční.

2. cena: ASP Schweger Assoziierte Berlín, Německo

ASP Schweger Assoziierte

Vznášející se „most v oblacích“ vytváří protipól ke Grossmarkthalle, aniž by tuto historickou budovu „zastiňoval“. Grossmarkthalle je zachována, ale její střecha je nahrazena skleněnou konstrukcí. Tento inovativní návrh je velmi působivý – vertikální stavby jsou propojeny vstupním vestibulem a vyvýšenou plochou. Modul pro případné další rozšíření počítá s výstavbou dodatečné výškové budovy.

3. cena: 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Německo / Selangor, Malajsie

54f architekten

Tento návrh promítá urbanistické osy do areálu a používá je k vytvoření různých terénních tvarů a architektonických prvků. Na jih od Grossmarkthalle jsou umístěny dvě odlišné výškové budovy ve tvaru desek s cílem „doplnit stávající panorama města“. Návrh volné plochy je velmi propracován. Kvalitní pracovní prostory zohledňují energetické a environmentální aspekty. Návrh zdařile využívá areál sídla a proporce nových budov „nezastiňují“ Grossmarkthalle. Návrh zapadá dobře do okolí a splňuje řadu požadavků z funkčního zadání.

Související informace a materiály ke stažení

Revizní etapa a konečné rozhodnutí

Rada guvernéru rozhodla 18. března 2004 vyzvat autory tří vítězných návrhů, aby se zúčastnili revizní etapy, která by jim umožnila upravit návrhy a realizovat doporučení a požadavky poroty, ECB a města Frankfurt nad Mohanem. Tato etapa tedy probíhala v úzké součinnosti s městem Frankfurt.

Rada guvernérů ECB přijala 13. ledna 2005 rozhodnutí o návrhu nového sídla ECB. Po rozsáhlých jednáních a pečlivém vyhodnocení výhod a nevýhod všech tří vítězných návrhů, které probíhalo podle kritérií výběru, dospěla Rada guvernérů k rozhodnutí, že upravený návrh architektonického studia COOP HIMMELB(L)AU nejlépe splňuje funkční a technické požadavky ECB a obsahuje prvky, které odráží hodnoty ECB převedené do řeči architektury. Toto rozhodnutí potvrdilo hodnocení mezinárodní poroty, která tomuto návrhu udělila první cenu.

Související informace

 • ECB vybrala účastníky revizní etapy projektu nového sídla ECB. Press release
 • Rada guvernérů rozhodla o návrhu nového sídla ECB. Press release