Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Критерии за конвергенция

Динамика на цените

Разпоредби на Договора

 • Първо тире на член 140, параграф 1 от Договора изисква:
  „постигане във висока степен на ценова стабилност; това става ясно, когато размерът на инфлацията се приближава в най-голяма степен до онзи в трите държавите-членки с най-добри показатели по отношение на ценовата стабилност“.
 • Член 1 от Протокола (№ 13) относно критериите за конвергенция, посочени в член 140, параграф 1 от Договора, гласи:
  „Критерият за ценова стабилност, посочен в член 140, параграф 1, първо тире от Договора за функционирането на Европейския съюз означава, че в съответната държава-членка е налице ценова стабилност и средният темп на инфлацията за период от една година преди осъществяването на прегледа на резултатите не превишава с повече от 1,5 % този, който съществува най-много в три държави-членки, имащи най-добри резултати в областта на ценовата стабилност. Инфлацията се измерва посредством индекс на потребителските цени на съпоставима база, като се отчитат различията в националните дефиниции“.

Приложение на разпоредбите на Договора

 • По отношение на „средния темп на инфлацията за период от една година преди осъществяването на прегледа на резултатите“, темпът на инфлация се изчислява, като се използва изменението на последната налична 12-месечна средна стойност на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) спрямо предходната 12-месечна средна стойност.
 • Изразът „най-много три държави-членки, имащи най-добри резултати в областта на ценовата стабилност“, който се използва за определението на референтната стойност, се прилага, като се вземе непретеглената средноаритметична стойност на темпа на инфлацията в трите държави с най-ниски темпове на инфлация, освен ако не са статистически нетипични. Динамиката на цените в една държава може да се определи като статистическа нетипична, ако темпът на инфлация е значително по-нисък от тези в другите държави-членки поради натрупването на специфични за страната фактори (за повече подробности вж. Доклад за конвергенцията от 2010 г. на ЕЦБ).

Фискална динамика

Разпоредби на Договора

 • Второ тире на член 140, параграф 1 от Договора изисква:
  „устойчивост на държавната финансова позиция; това е видно от постигането на държавна бюджетна позиция без прекомерен дефицит, по смисъла на член 126, параграф 6“.
 • Член 2 от Протокола (№ 13) относно критериите за конвергенция, посочени в член 140, параграф 1 от Договора, гласи, че този критерий:
  „означава, че по време на прегледа на резултатите Съветът не е приел решение по отношение на засегнатата държава-членка в съответствие с член 126, параграф 6 от посочения договор, че е налице прекомерен бюджетен дефицит“.

Процедура при прекомерен дефицит

Член 126 определя процедурата при прекомерен дефицит. Съгласно член 126, параграфи 2 и 3, Европейската комисия изготвя доклад, ако дадена държава-членка на ЕС не изпълнява изискванията за бюджетна дисциплина, по-специално, ако:

 1. съотношението на планирания или фактическия бюджетен дефицит спрямо брутния вътрешен продукт надвишава референтната стойност (определена на 3 % от БВП в Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит), освен ако:
  • или съотношението съществено и трайно е намаляло и е достигнало ниво, близко до референтната стойност; или, алтернативно,
  • излишъкът над референтната стойност е налице само по изключение и временно и съотношението остава близко до референтната стойност;
 2. съотношението на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт надвишава референтната стойност (определена на 60 % от БВП в Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит), освен ако съотношението е достатъчно намаляващо и достига референтната стойност със задоволителни темпове.

Допълнителни разпоредби

 • Докладът, изготвен от Европейската комисия, трябва да вземе предвид дали бюджетният дефицит надвишава държавните инвестиционни разходи и всички други свързани с това фактори, включително средносрочната икономическа и бюджетна позиция на държавите-членки.
 • Комисията може също така да изготви доклад, ако въпреки изпълнението на изискванията по критериите, тя е на мнение, че съществува риск от прекомерен дефицит в някоя държава-членка. Икономическият и финансов комитет изготвя становище относно доклада на Комисията.
 • И накрая, в съответствие с член 126, параграф 6, по предложение на Комисията и след като е обсъдил всички съображения, представени от заинтересованата държава-членка, Съветът решава след цялостна оценка с квалифицирано мнозинство без участието на съответната държава-членка, дали в държавата-членка е налице прекомерен дефицит.

Процедурни въпроси и приложение на разпоредбите на Договора

За целите на прегледа на конвергенцията ЕЦБ изразява становището си по отношение на фискалната динамика. По отношение на устойчивостта ЕЦБ разглежда ключови показатели за фискалната динамика през съответния период, както и перспективите и предизвикателствата пред публичните финанси и акцентира върху връзката между динамиката на дефицита и дълга.

Динамика на обменните курсове

Разпоредби на Договора

 • Трето тире на член 140, параграф 1 от Договора изисква:
  „спазване в нормални граници на отклонение, в съответствие с предвиденото от валутния механизъм на Европейската парична система, в продължение на най-малко две години, без да е осъществено девалвиране спрямо еврото“.
 • Член 3 от Протокола (№ 13) относно критериите за конвергенция, посочени в член 140, параграф 1 от Договора, гласи:
  „Критерият за участие във валутния механизъм на Европейската парична система, посочен в член 140, параграф 1, трето тире от посочения договор, означава, че държавата-членка е спазвала нормалните граници на отклонение, предвидени във валутния механизъм на Европейската парична система, без да са били налице значителни отклонения най-малко през последните две години преди прегледа на резултатите. В частност държавата-членка не трябва да е осъществявала през същия период девалвация на централния курс на своята валута спрямо еврото, по своя собствена инициатива.“

Приложение на разпоредбите на Договора

Договорът се отнася до критерия за участие във валутния механизъм II (с който от януари 1999 г. беше заменен валутния механизъм).

 • Първо, ЕЦБ прави оценка дали държавата е участвала във валутния механизъм II „най-малко през последните две години преди прегледа на резултатите“, както е посочено в Протокол № 13.
 • Второ, при прегледа на стабилността на обменния курс спрямо еврото се акцентира върху близостта на обменния курс до централния курс при валутния механизъм ІІ, като също така се вземат предвид и факторите, които може да са довели до поскъпване, което е в съзвучие с използвания по-рано подход. В този смисъл широчината на диапазона на отклонение в рамките на валутния механизъм ІІ не изкривява прегледа на критерия за стабилност на обменния курс.
 • Трето, въпросът за липсата на „значителни отклонения“ основно се разглежда, като се прави оценка на степента на отклонение на обменните курсове от централните курсове спрямо еврото във валутния механизъм II. Това се прави, като се използват показатели като колебливост на обменните курсове спрямо еврото, както и краткосрочни лихвени диференциали спрямо еврозоната и тяхната динамика, а също така и като се отчете ролята на валутните интервенции и на международните програми за финансова помощ за стабилизиране на валутата.

Динамика на дългосрочните лихвени проценти

Разпоредби на Договора

 • Четвърто тире на член 140, параграф 1 от Договора изисква: „трайността на конвергенцията, постигната от държавата-членка с дерогация и от нейното участие във валутния механизъм, което намира отражение в размера на лихвените проценти в дългосрочен аспект“.
 • Член 4 от Протокола (№ 13) относно критериите за конвергенция, посочени в член 140, параграф 1 от Договора, гласи:
  „Критерият за конвергенция на лихвените проценти, посочен в член 140, параграф 1, четвърто тире от посочения договор, означава, че за период от една година преди осъществяването на прегледа на резултатите държавата-членка е имала среден размер на номиналния лихвен процент по дългосрочните кредити, който не превишава с повече от 2 процентни пункта тези на най-много три държави-членки, имащи най-добри резултати в областта на ценовата стабилност. Лихвените проценти се определят въз основа на дългосрочните държавни облигации или други съпоставими ценни книжа, като се отчитат различията в националните дефиниции“.

Приложение на разпоредбите на Договора

 • Първо, по отношение на „средния размер на номиналния лихвен процент по дългосрочните кредити“, наблюдаван през „период от една година преди осъществяването на прегледа на резултатите“, дългосрочният лихвен процент е изчислен като средноаритметична стойност за последния 12-месечен период, за който има налични данни за ХИПЦ.
 • Второ, изразът „най-много три държави-членки, имащи най-добри резултати в областта на ценовата стабилност“, който се използва за определението на референтната стойност, се прилага, като се използва непретеглената средноаритметична за дългосрочните лихвени проценти в същите три държави-членки, използвани за изчисляването на референтната стойност на критерия за ценова стабилност. Лихвените проценти се измерват въз основа на хармонизирани дългосрочни лихвени проценти, разработени за целите на оценката на конвергенцията.
SEE ALSO

Find out more about related content