Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από

  • τον Πρόεδρο,
  • τον Αντιπρόεδρο και
  • τέσσερα άλλα μέλη

Όλα τα μέλη διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Back row (left to right): Yves Mersch, Philip R. Lane, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Luis de Guindos (Vice-President), Mario Draghi (President), Sabine Lautenschläger.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

(Ιούλιος 2019)

Αρμοδιότητες

  • Προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Θέτει σε εφαρμογή τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προς τούτο παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ.
  • Διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες της ΕΚΤ με την υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών (Michael Diemer).
  • Ασκεί ορισμένες αρμοδιότητες που της εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων κανονιστικής φύσεως.

Μέλη

Mario Draghi

Mario Draghi

Πρόεδρος της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Luis de Guindos

Luis de Guindos

Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Yves Mersch

Yves Mersch

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Philip R. Lane

Philip R. Lane

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα

Θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται για οκταετή θητεία χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Κατ’ εξαίρεση, οι θητείες των πρώτων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής το 1998 είχαν διαφορετική διάρκεια, προκειμένου να αποφευχθεί η αντικατάσταση όλων των μελών εντός του ίδιου έτους.

Χρονολόγιο: Θητείες προηγούμενων και σημερινών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής