Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από

  • τον Πρόεδρο,
  • τον Αντιπρόεδρο και
  • τέσσερα άλλα μέλη

Όλα τα μέλη διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Θητείες των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

Back row (left to right): Yves Mersch, Peter Praet, Benoît Cœuré. Front row (left to right): Sabine Lautenschläger, Mario Draghi (President), Vítor Constâncio (Vice-President)

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Φεβρουάριος 2014

Αρμοδιότητες

  • Προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Θέτει σε εφαρμογή τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προς τούτο παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ.
  • Διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες της ΕΚΤ.
  • Ασκεί ορισμένες αρμοδιότητες που της εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων κανονιστικής φύσεως.

Μέλη

Mario Draghi

Mario Draghi

Πρόεδρος της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Vítor Constâncio

Vítor Constâncio

Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Benoît Cœuré

Benoît Cœuré

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Sabine Lautenschläger

Sabine Lautenschläger

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Yves Mersch

Yves Mersch

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα
Peter Praet

Peter Praet

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Βιογραφικό σημείωμα