Menu

Valde

Valdes sastāvā ietilpst:

  • prezidents;
  • viceprezidents;
  • četri citi locekļi.

Visus locekļus ar kvalificētu balsu vairākumu ieceļ Eiropadome.

No kreisās uz labo: Filips R. Leins, Luiss de Gindoss (viceprezidents), Izabela Šnābele, Kristīne Lagarda (prezidente), Fabio Paneta un  Īvs Meršs.

Valdes locekļi

(2020. gada februārī)

Pienākumi

  • Sagatavot Padomes sanāksmes;
  • Īstenot euro zonas monetāro politiku saskaņā ar Padomes apstiprinātajām pamatnostādnēm un lēmumiem. Pildot šos pienākumus, tā sniedz nepieciešamās norādes euro zonas NCB;
  • Ar atbalsta funkciju vadītāja Mihaela Dīmera atbalstu pārvaldīt ECB ikdienas darbu;
  • Īstenot konkrētas pilnvaras, ko tai deleģējusi Padome. Dažas pilnvaras ir reglamentējošas.

Locekļi

Christine Lagarde

Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

ECB prezidente

Autobiogrāfija
Luis de Guindos

Luiss de Gindoss (Luis de Guindos)

ECB viceprezidents

Autobiogrāfija
Philip R. Lane

Filips R. Leins (Philip R. Lane)

ECB Valdes loceklis

Autobiogrāfija
Yves Mersch

Īvs Meršs (Yves Mersch)

ECB Valdes loceklis

Autobiogrāfija
Fabio Panetta

Fabio Paneta (Fabio Panetta)

ECB Valdes loceklis

Autobiogrāfija
Isabel Schnabel

Izabela Šnābele (Isabel Schnabel)

ECB Valdes locekle

Autobiogrāfija

Amata pilnvaru termiņi

Visus Valdes locekļus ieceļ amatā uz astoņiem gadiem, un to amata pilnvaru termiņu nevar pagarināt. Izņēmums bija pirmās Valdes locekļi, kurus 1998. gadā iecēla uz atšķirīgiem laika periodiem, lai visu Valdes locekļu amata pilnvaru termiņi nebeigtos vienā un tajā pašā gadā.

Bijušo un tagadējo Valdes locekļu amata pilnvaru laika grafiks