Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво е схема за гарантиране на депозитите?

11 април 2018 г.

Пари, които се съхраняват в банката, например в спестовен влог, се наричат депозит. Бизнес моделът на повечето банки предполага отдаването на тези средства в кредит на други клиенти, като се запазва само част от тях в наличност за хората, които желаят да изтеглят пари. За да гарантират, че голяма част от тези депозити е осигурена, дори дадена банка да изпадне в несъстоятелност, банките внасят средства в застрахователен фонд, наречен схема за гарантиране на депозитите. Това е важно, за да се запази доверието в банковата система и да не бъдат мотивирани хората всички едновременно да се опитат да изтеглят спестяванията си в момент на сътресение.

Как функционира застраховането на депозитите?

Засега схемите за гарантиране на депозитите в Европа са организирани на национално равнище, макар че на равнище ЕС са съгласувани минимални стандарти. Съгласно правилата на ЕС чрез тези схеми са гарантирани по 100 000 евро на вложител. В някои държави членки съществуват по няколко схеми, организирани от различни банкови групи, например спестовни каси, кооперативни банки, банки от публичния сектор или частни банки.

Ако дадена национална схема за гарантиране на депозитите не може да покрие загубите на вложителите в случай на несъстоятелност на голяма банка, възможно е да се наложи данъкоплатците да покрият недостига и това от своя страна да навреди на публичните финанси на държавата. Финансовата криза показа, че проблемите на банките могат да прехвърлят националните граници.

Какво предприема Европа?

Реакцията на Европа на финансовата криза беше по-голямо сближаване с цел да бъдат предпазени данъкоплатците и защитени вложителите. Като част от банковия съюз големите банки, които заедно държат над 80% от всички банкови активи в еврозоната, сега са под еднакъв надзор навсякъде в еврозоната посредством единния надзорен механизъм, който се състои от ЕЦБ и националните надзорни органи. Единният механизъм за преструктуриране управлява преструктурирането им, което представлява процес на организирано преустройство, когато дадена банка е проблемна или с вероятност да стане проблемна.

Европейските ръководители обсъждат как би могла да действа по-силна и последователна защита на европейско ниво на вложителите на дребно. Това е последната съставна част на банковия съюз, която все още не е налице.

Европейска схема за гарантиране на депозитите би била средство за защита на вложителите независимо от това къде се намират. Обединяването на ресурсите може да улесни преодоляването на мащабни сътресения и системни финансови кризи, надхвърлящи капацитета на отделните държави, без да се налага да се прибягва до използването на обществени средства. Подобна схема също така би отслабила връзката между банките и съответните им национални правителства, тъй като банките ще разчитат в по-малка степен на обществени средства в момент на криза.

Как би действала европейска схема за застраховане на депозитите?

Европейската комисия предложи европейската схема да бъде въведена поетапно. Освен това ще са необходими няколко години, за да натрупат банките фонд за застраховане на депозитите с целеви размер 0,8% от обхванатите депозити. Този размер е около 43 млрд. евро според данни от 2011 г. Изследванията показват, че фонд с такъв размер би бил достатъчен да посрещне изплащанията, които биха били необходими дори при по-тежки кризи от световната финансова криза през 2007–2009 г. Според сегашното предложение вноските на банките във фонда за застраховане на депозитите биха зависили от рисковете, които поемат, в съпоставка с другите банки в банковия съюз, а не с останалите банки в същата държава членка.