European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

20 januari 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 593.000 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 523.268 −2.364
  2.1 Fordringar på IMF 229.951 208
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 293.317 −2.572
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.442 −1.474
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.410 −69
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.410 −69
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.322.271 −106
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 849 −106
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.321.422 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.794 4.038
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.116.848 −12.490
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.938.351 −11.368
  7.2 Övriga värdepapper 178.497 −1.122
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.589 0
9 Övriga tillgångar 321.558 −410
Summa tillgångar 7.959.180 −12.872
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.561.515 −4.682
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.337.651 37.661
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 175.138 2.637
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.161.261 35.018
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.252 7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 45.062 −12.418
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 471.714 −795
  5.1 Offentliga sektorn 367.667 −1.661
  5.2 Övriga skulder 104.047 867
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 342.632 −35.623
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.418 402
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.606 −162
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.606 −162
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 182.361 0
10 Övriga skulder 297.770 2.744
11 Värderegleringskonton 588.700 0
12 Kapital och reserver 115.754 0
Summa skulder 7.959.180 −12.872
Annexes
24 January 2023