Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

13 november 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 559.282 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 352.654 −399
  2.1 Fordringar på IMF 84.847 4
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.807 −403
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.444 −361
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.137 874
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.137 874
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.754.398 −346
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 583 −342
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.753.815 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −4
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 40.000 3.393
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.769.253 30.504
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.576.021 29.831
  7.2 Övriga värdepapper 193.232 673
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.735 0
9 Övriga tillgångar 301.580 2.913
Summa tillgångar 6.833.483 36.578
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.397.730 1.021
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.470.125 13.827
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.999.249 −16.000
  2.2 Inlåningsfacilitet 470.876 29.827
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.943 1.786
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 723.446 9.558
  5.1 Offentliga sektorn 654.832 9.063
  5.2 Övriga skulder 68.614 495
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 214.769 5.105
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.312 62
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.889 −250
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.889 −250
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.888 0
10 Övriga skulder 296.044 5.469
11 Värderegleringskonton 543.498 0
12 Kapital och reserver 108.839 0
Summa skulder 6.833.483 36.578
Annexes
17 November 2020