Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

13. november 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 559.282 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 352.654 −399
  2.1 Terjatve do MDS 84.847 4
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.807 −403
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.444 −361
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.137 874
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.137 874
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.754.398 −346
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 583 −342
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.753.815 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −4
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 40.000 3.393
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.769.253 30.504
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.576.021 29.831
  7.2 Drugi vrednostni papirji 193.232 673
8 Javni dolg v eurih 22.735 0
9 Druga sredstva 301.580 2.913
Skupaj sredstva 6.833.483 36.578
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.397.730 1.021
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.470.125 13.827
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.999.249 −16.000
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 470.876 29.827
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 10.943 1.786
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 723.446 9.558
  5.1 Sektor država 654.832 9.063
  5.2 Druge obveznosti 68.614 495
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 214.769 5.105
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.312 62
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.889 −250
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.889 −250
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.888 0
10 Druge obveznosti 296.044 5.469
11 Računi prevrednotenja 543.498 0
12 Kapital in rezerve 108.839 0
Skupaj obveznosti 6.833.483 36.578
17 November 2020
Commentary