Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 10. siječnja 2014.

14. siječnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 10. siječnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 1 milijardu EUR na 205,2 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U prethodnom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi s dogovorom o privremenoj međusobnoj valutnoj zamjeni (zamjenska linija) između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) smanjilo se za 0,4 milijarde EUR na 354,9 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 11,2 milijarde EUR na 941,7 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 2,4 milijarde EUR na 57,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) smanjili su se za 102,2 milijarde EUR na 457 milijarda EUR. U srijedu, 8. siječnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 168,7 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 112,5 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 104,8 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 179 milijarda EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,3 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 59,8 milijarda EUR (u odnosu na 88,2 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) ostalo je gotovo nepromijenjeno na 235,9 milijarda EUR. Stoga je u tjednu koji je završio 10. siječnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 178,8 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 41,6 milijarda EUR odnosno 15,4 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) smanjilo za 96,6 milijarda EUR na 202,3 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 156 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 348 2 785
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 647 −25
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 162 701 2 810
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 500 −737
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 835 1 640
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 835 1 640
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 695 884 −56 376
5.1 Glavne operacije refinanciranja 112 458 −56 204
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 583 325 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 31 −239
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 70 68
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 72 112 −1 434
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 590 823 −361
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 235 929 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 354 894 −361
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 287 0
9 Ostala imovina 241 562 −3 571
Ukupno imovina 2 220 507 −58 053
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 941 731 −11 168
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 441 259 −50 778
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 202 327 −96 617
2.2 Novčani depoziti 59 753 −28 460
2.3 Oročeni depoziti 179 000 74 158
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 179 140
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 8 715 5 476
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 81 776 770
5.1 Opća država 57 909 2 415
5.2 Ostale obveze 23 868 −1 645
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 110 485 −3 725
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 450 −1 341
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 513 2 343
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 513 2 343
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 221 281 371
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 90 703 2
Ukupno obveze 2 220 507 −58 053

Kontaktni podatci za medije