Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. januarja 2014

14. januar 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. januarja 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1 milijardo EUR na 205,2 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija), ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 354,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 11,2 milijarde EUR na 941,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,4 milijarde EUR na 57,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 102,2 milijarde EUR na 457 milijard EUR. V sredo, 8. januarja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 168,7 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 112,5 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 104,8 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 179 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 59,8 milijarde EUR (v primerjavi z 88,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 235,9 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 10. januarja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 178,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 41,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 96,6 milijarde EUR na 202,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.156 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.348 2.785
2.1 Terjatve do MDS 81.647 −25
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 162.701 2.810
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.500 −737
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.835 1.640
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.835 1.640
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 695.884 −56.376
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 112.458 −56.204
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 583.325 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 31 −239
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 70 68
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 72.112 −1.434
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 590.823 −361
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 235.929 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 354.894 −361
8 Dolg širše države v EUR 28.287 0
9 Druga sredstva 241.562 −3.571
Skupaj sredstva 2.220.507 −58.053
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 941.731 −11.168
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 441.259 −50.778
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 202.327 −96.617
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 59.753 −28.460
2.3 Vezane vloge 179.000 74.158
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 179 140
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 8.715 5.476
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 81.776 770
5.1 Širša država 57.909 2.415
5.2 Druge obveznosti 23.868 −1.645
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 110.485 −3.725
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.450 −1.341
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.513 2.343
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.513 2.343
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 221.281 371
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 90.703 2
Skupaj obveznosti 2.220.507 −58.053

Stiki za medije