Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. januar 2014

14. januar 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. januar 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1 mia. euro til 205,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ikke nogen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,4 mia. euro til 354,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 11,2 mia. euro til 941,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,4 mia. euro til 57,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 102,2 mia. euro til 457 mia. euro. Onsdag den 8. januar 2014 udløb en primær markedsoperation på 168,7 mia. euro, og en ny på 112,5 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 104,8 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 179 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 59,8 mia. euro (mod 88,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev praktisk taget uændret på 235,9 mia. euro. I ugen, der sluttede den 10. januar 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 178,8 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 41,6 mia. euro og 15,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 96,6 mia. euro til 202,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.156 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.348 2.785
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.647 −25
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 162.701 2.810
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.500 −737
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.835 1.640
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.835 1.640
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 695.884 −56.376
5.1 Primære markedsoperationer 112.458 −56.204
5.2 Langfristede markedsoperationer 583.325 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 31 −239
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 70 68
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 72.112 −1.434
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 590.823 −361
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 235.929 0
7.2 Andre værdipapirer 354.894 −361
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.287 0
9 Andre aktiver 241.562 −3.571
Aktiver i alt 2.220.507 −58.053
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 941.731 −11.168
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 441.259 −50.778
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 202.327 −96.617
2.2 Indlånsfacilitet 59.753 −28.460
2.3 Indskud med fast løbetid 179.000 74.158
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 179 140
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.715 5.476
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 81.776 770
5.1 Offentlig forvaltning og service 57.909 2.415
5.2 Andre forpligtelser 23.868 −1.645
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 110.485 −3.725
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.450 −1.341
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.513 2.343
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.513 2.343
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 221.281 371
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 90.703 2
Passiver i alt 2.220.507 −58.053

Medie- og pressehenvendelser