Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. sausio 10 d.

2014 m. sausio 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. sausio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 205,2 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 354,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,2 mlrd. eurų – iki 941,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 57,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 102,2 mlrd. eurų – iki 457 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. sausio 8 d., baigėsi 168,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 112,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 104,8 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 179 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 59,8 mlrd. eurų (palyginti su 88,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė iš esmės nesikeitė ir buvo 235,9 mlrd. eurų. Dėl to 2014 m. sausio 10 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 178,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 41,6 mlrd. eurų ir 15,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 96,6 mlrd. eurų – iki 202,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 156 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 348 2 785
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 647 −25
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 162 701 2 810
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 500 −737
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 835 1 640
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 835 1 640
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 695 884 −56 376
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 112 458 −56 204
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 583 325 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 31 −239
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 70 68
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 72 112 −1 434
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 590 823 −361
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 235 929 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 354 894 −361
8 Valdžios skola eurais 28 287 0
9 Kitas turtas 241 562 −3 571
Visas turtas 2 220 507 −58 053
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 941 731 −11 168
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 441 259 −50 778
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 202 327 −96 617
2.2 Indėlių galimybė 59 753 −28 460
2.3 Terminuotieji indėliai 179 000 74 158
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 179 140
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 715 5 476
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 81 776 770
5.1 Valdžiai 57 909 2 415
5.2 Kiti įsipareigojimai 23 868 −1 645
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 110 485 −3 725
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 450 −1 341
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 513 2 343
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 513 2 343
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 221 281 371
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 90 703 2
Visi įsipareigojimai 2 220 507 −58 053

Kontaktai žiniasklaidai