Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. jaanuar 2014

14. jaanuar 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

10. jaanuaril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1 miljardi euro võrra 205,2 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi vahel sõlmitud ajutise vastastikuse valuutakokkuleppe (vahetustehingute liin) raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,4 miljardi euro võrra 354,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 11,2 miljardi euro võrra 941,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 2,4 miljardi euro võrra 57,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 102,2 miljardi euro võrra 457 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. jaanuaril 2014 möödus 168,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 112,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus 104,8 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 179 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 59,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 88,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis peaaegu muutumatuna 235,9 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 10. jaanuaril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 178,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 41,6 miljardi ja 15,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 96,6 miljardi euro võrra 202,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 156 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 348 2 785
2.1 Nõuded RVFle 81 647 −25
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 162 701 2 810
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 500 −737
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 835 1 640
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 835 1 640
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 695 884 −56 376
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 112 458 −56 204
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 583 325 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 31 −239
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 70 68
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 72 112 −1 434
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 590 823 −361
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 235 929 0
7.2 Muud väärtpaberid 354 894 −361
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 287 0
9 Muud varad 241 562 −3 571
Varad kokku 2 220 507 −58 053
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 941 731 −11 168
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 441 259 −50 778
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 202 327 −96 617
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 59 753 −28 460
2.3 Tähtajalised hoiused 179 000 74 158
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 179 140
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 715 5 476
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 81 776 770
5.1 Valitsussektor 57 909 2 415
5.2 Muud kohustused 23 868 −1 645
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 110 485 −3 725
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 450 −1 341
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 513 2 343
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 513 2 343
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 221 281 371
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 90 703 2
Kohustused kokku 2 220 507 −58 053

Kontaktandmed