Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 януари 2014 г.

14 януари 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 10 януари 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 1 млрд. евро до 205,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,4 млрд. евро до 354,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 11,2 млрд. евро до 941,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 2,4 млрд. евро до 57,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 102,2 млрд. евро до 457 млрд. евро. На 8 януари 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 168,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 112,5 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 104,8 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 179 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 59,8 млрд. евро (при 88,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават практически непроменени в размер на 235,9 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 10 януари 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 178,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 41,6 млрд. евро и 15,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 96,6 млрд. евро до 202,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 156 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 348 2 785
2.1 Вземания от МВФ 81 647 −25
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 162 701 2 810
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 500 −737
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 835 1 640
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 835 1 640
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 695 884 −56 376
5.1 Основни операции по рефинансиране 112 458 −56 204
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 583 325 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 31 −239
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 70 68
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 72 112 −1 434
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 590 823 −361
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 235 929 0
7.2 Други ценни книжа 354 894 −361
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 287 0
9 Други активи 241 562 −3 571
Общо активи 2 220 507 −58 053
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 941 731 −11 168
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 441 259 −50 778
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 202 327 −96 617
2.2 Депозитно улеснение 59 753 −28 460
2.3 Срочни депозити 179 000 74 158
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 179 140
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 8 715 5 476
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 81 776 770
5.1 Сектор „Държавно управление“ 57 909 2 415
5.2 Други задължения 23 868 −1 645
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 110 485 −3 725
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 450 −1 341
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 513 2 343
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 513 2 343
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 221 281 371
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 90 703 2
Общо пасиви 2 220 507 −58 053

Данни за контакт за медиите