Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. lednu 2014

14. ledna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. ledna 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1 mld. EUR na 205,2 mld. EUR.

V souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 354,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 11,2 mld. EUR na 941,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 2,4 mld. EUR na 57,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 102,2 mld. EUR na 457 mld. EUR. Ve středu 8. ledna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 168,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 112,5 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 104,8 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 179 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti 0,3 mld. EUR poskytnutým během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 59,8 mld. EUR (oproti 88,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 235,9 mld. EUR. V týdnu končícím 10. ledna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 178,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 41,6 mld. EUR, resp. 15,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 96,6 mld. EUR na 202,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 156 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 348 2 785
2.1 Pohledávky za MMF 81 647 −25
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 162 701 2 810
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 500 −737
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 835 1 640
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 835 1 640
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 695 884 −56 376
5.1 Hlavní refinanční operace 112 458 −56 204
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 583 325 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 31 −239
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 70 68
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 72 112 −1 434
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 590 823 −361
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 235 929 0
7.2 Ostatní cenné papíry 354 894 −361
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 287 0
9 Ostatní aktiva 241 562 −3 571
Aktiva celkem 2 220 507 −58 053
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 941 731 −11 168
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 441 259 −50 778
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 202 327 −96 617
2.2 Vkladová facilita 59 753 −28 460
2.3 Termínované vklady 179 000 74 158
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 179 140
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 715 5 476
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 81 776 770
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 57 909 2 415
5.2 Ostatní závazky 23 868 −1 645
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 110 485 −3 725
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 450 −1 341
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 513 2 343
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 513 2 343
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 221 281 371
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 90 703 2
Pasiva celkem 2 220 507 −58 053

Kontakty pro média