Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. januáru 2014

14. januára 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. januára 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1 mld. EUR na 205,2 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,4 mld. EUR na 354,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 11,2 mld. EUR na 941,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 2,4 mld. EUR na 57,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 102,2 mld. EUR na 457 mld. EUR. V stredu 8. januára 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 168,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 112,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 104,8 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 179 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 59,8 mld. EUR (v porovnaní s 88,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 235,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 10. januára 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 178,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 41,6 mld. EUR a 15,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 96,6 mld. EUR na 202,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 156 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 348 2 785
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 647 −25
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 162 701 2 810
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 500 −737
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 835 1 640
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 835 1 640
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 695 884 −56 376
5.1 Hlavné refinančné operácie 112 458 −56 204
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 583 325 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 31 −239
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 70 68
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 72 112 −1 434
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 590 823 −361
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 235 929 0
7.2 Ostatné cenné papiere 354 894 −361
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 287 0
9 Ostatné aktíva 241 562 −3 571
Aktíva spolu 2 220 507 −58 053
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 941 731 −11 168
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 441 259 −50 778
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 202 327 −96 617
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 59 753 −28 460
2.3 Termínované vklady 179 000 74 158
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 179 140
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 715 5 476
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 81 776 770
5.1 Verejná správa 57 909 2 415
5.2 Ostatné záväzky 23 868 −1 645
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 110 485 −3 725
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 450 −1 341
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 513 2 343
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 513 2 343
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 221 281 371
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 90 703 2
Pasíva spolu 2 220 507 −58 053

Kontakt pre médiá