Menu

Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 10 januari 2014

14 januari 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 10 januari 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 205,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under förra veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 354,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 11,2 miljarder EUR till 941,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 57,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 102,2 miljarder EUR till 457 miljarder EUR. Onsdagen den 8 januari 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 168,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 112,5 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 104,8 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 179 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 59,8 miljarder EUR (jämfört med 88,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var i princip oförändrat på 235,9 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 10 januari 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 178,8 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 41,6 miljarder EUR respektive 15,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 96,6 miljarder EUR till 202,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.156 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.348 2.785
2.1 Fordringar på IMF 81.647 −25
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 162.701 2.810
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.500 −737
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.835 1.640
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.835 1.640
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 695.884 −56.376
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 112.458 −56.204
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 583.325 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 31 −239
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 70 68
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 72.112 −1.434
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 590.823 −361
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 235.929 0
7.2 Andra värdepapper 354.894 −361
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.287 0
9 Övriga tillgångar 241.562 −3.571
Summa tillgångar 2.220.507 −58.053
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 941.731 −11.168
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 441.259 −50.778
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 202.327 −96.617
2.2 Inlåningsfacilitet 59.753 −28.460
2.3 Inlåning med fast löptid 179.000 74.158
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 179 140
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.715 5.476
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 81.776 770
5.1 Offentliga sektorn 57.909 2.415
5.2 Övriga skulder 23.868 −1.645
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 110.485 −3.725
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.450 −1.341
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.513 2.343
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.513 2.343
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 221.281 371
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 90.703 2
Summa skulder 2.220.507 −58.053

Kontakt för media