Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 10. janvārī

2014.14.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 10. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1 mljrd. euro (līdz 205.2 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 354.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.2 mljrd. euro (līdz 941.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 57.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 102.2 mljrd. euro (līdz 457 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 8. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 168.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 112.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 104.8 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 179 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 59.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 88.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (235.9 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 10. janvārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 178.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 41.6 mljrd. euro un 15.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 96.6 mljrd. euro (līdz 202.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,156 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,348 2,785
2.1 SVF debitoru parādi 81,647 −25
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 162,701 2,810
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,500 −737
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,835 1,640
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,835 1,640
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 695,884 −56,376
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 112,458 −56,204
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 583,325 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 31 −239
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 70 68
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 72,112 −1,434
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 590,823 −361
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 235,929 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 354,894 −361
8 Valdības parāds euro 28,287 0
9 Pārējie aktīvi 241,562 −3,571
Kopā aktīvi 2,220,507 −58,053
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 941,731 −11,168
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 441,259 −50,778
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 202,327 −96,617
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 59,753 −28,460
2.3 Termiņnoguldījumi 179,000 74,158
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 179 140
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 8,715 5,476
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 81,776 770
5.1 Saistības pret valdību 57,909 2,415
5.2 Pārējās saistības 23,868 −1,645
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 110,485 −3,725
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,450 −1,341
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,513 2,343
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,513 2,343
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 221,281 371
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 90,703 2
Kopā pasīvi 2,220,507 −58,053

Kontaktinformācija presei