Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 stycznia 2014 r.

14 stycznia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10 stycznia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1 mld EUR do poziomu 205,2 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,4 mld EUR do poziomu 354,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 11,2 mld EUR do poziomu 941,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,4 mld EUR do poziomu 57,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 102,2 mld EUR do poziomu 457 mld EUR. W środę 8 stycznia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 168,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 112,5 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 104,8 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 179 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 59,8 mld EUR (wobec 88,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 235,9 mld EUR. W związku z tym w tygodniu zakończonym 10 stycznia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 178,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 41,6 mld EUR i 15,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 96,6 mld EUR do poziomu 202,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.156 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.348 2.785
2.1 Należności od MFW 81.647 −25
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 162.701 2.810
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.500 −737
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.835 1.640
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.835 1.640
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 695.884 −56.376
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 112.458 −56.204
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 583.325 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 31 −239
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 70 68
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 72.112 −1.434
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 590.823 −361
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 235.929 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 354.894 −361
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.287 0
9 Pozostałe aktywa 241.562 −3.571
Aktywa razem 2.220.507 −58.053
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 941.731 −11.168
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 441.259 −50.778
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 202.327 −96.617
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 59.753 −28.460
2.3 Depozyty terminowe 179.000 74.158
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 179 140
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.715 5.476
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 81.776 770
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.909 2.415
5.2 Pozostałe zobowiązania 23.868 −1.645
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 110.485 −3.725
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.450 −1.341
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.513 2.343
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.513 2.343
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 221.281 371
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 90.703 2
Pasywa razem 2.220.507 −58.053

Kontakt z mediami