Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 januari 2014

14 januari 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 januari 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 205,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week werden door het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 354,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 11,2 miljard naar EUR 941,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,4 miljard naar EUR 57,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 102,2 miljard naar EUR 457 miljard. Op woensdag 8 januari 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 168,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 112,5 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 104,8 miljard en werden voor een bedrag van EUR 179 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 59,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 88,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven vrijwel onveranderd op EUR 235,9 miljard. In de week die eindigde op 10 januari 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 178,8 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 41,6 miljard en EUR 15,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 96,6 miljard naar EUR 202,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.156 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.348 2.785
2.1 Vorderingen op het IMF 81.647 −25
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 162.701 2.810
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.500 −737
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.835 1.640
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.835 1.640
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 695.884 −56.376
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 112.458 −56.204
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 583.325 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 31 −239
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 70 68
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 72.112 −1.434
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 590.823 −361
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 235.929 0
7.2 Overige waardepapieren 354.894 −361
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.287 0
9 Overige activa 241.562 −3.571
Totaal activa 2.220.507 −58.053
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 941.731 −11.168
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 441.259 −50.778
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 202.327 −96.617
2.2 Depositofaciliteit 59.753 −28.460
2.3 Termijndeposito's 179.000 74.158
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 179 140
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.715 5.476
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 81.776 770
5.1 Overheid 57.909 2.415
5.2 Overige verplichtingen 23.868 −1.645
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.485 −3.725
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.450 −1.341
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.513 2.343
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.513 2.343
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 221.281 371
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 90.703 2
Totaal passiva 2.220.507 −58.053

Contactpersonen voor de media