European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 januari 2010

26 januari 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 22 januari 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 158,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
20 januari 2010 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 2,2 miljarder CHF 0,8 miljarder CHF
21 januari 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 1,2 miljarder USD 0,08 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med de temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap lines) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionerna i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. I enlighet med vad som annonserades den 18 januari 2010 kommer dessa likvidiserande transaktioner i schweiziska franc inte längre att genomföras efter den 31 januari 2010.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 296,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,6 miljarder EUR till 783,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14 miljarder EUR till 124,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 90,1 miljarder EUR till 577,8 miljarder EUR. Onsdagen den 20 januari 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 60,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 58 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 2,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 5,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 143,1 miljarder EUR (jämfört med 232,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 32,1 miljarder EUR för den vecka som slutade den 22 januari 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 81,9 miljarder EUR till 244,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.918 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 195.138 −1.273
2.1 Fordringar på IMF 62.822 6
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.316 −1.279
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.812 −358
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.395 71
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.395 71
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 720.920 1.045
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 58.629 −2.078
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 662.188 3.085
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 83 37
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 19 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.468 1.204
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 328.848 1.675
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 32.054 2.160
7.2 Andra värdepapper 296.793 −485
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.171 0
9 Övriga tillgångar 248.673 −2.627
Summa tillgångar 1.870.342 −264
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 783.351 −4.552
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 387.294 −7.222
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 244.221 81.861
2.2 Inlåningsfacilitet 143.073 −89.074
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 293 −224
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 133.000 13.906
5.1 Offentliga sektorn 124.445 13.980
5.2 Övriga skulder 8.554 −74
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.016 −2.388
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.967 −26
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.428 −787
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.428 −787
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 166.502 1.029
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 74.028 1
Summa skulder 1.870.342 −264
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media