Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2007 και Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 5ης Ιανουαρίου 2007

9 Ιανουαρίου 2007

Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2007

Όπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η ΕΚΤ δημοσιεύει ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2007 η οποία συμπεριλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία ισολογισμού από την Banka Slovenije, η οποία εντάχθηκε στο Ευρωσύστημα την ημέρα εκείνη, μαζί με την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση της 5ης Ιανουαρίου 2007. Τα στοιχεία που προηγουμένως εκφράζονταν σε τόλαρ Σλοβενίας μεταφέρονται από τα στοιχεία που εκφράζονται «σε συνάλλαγμα» στα στοιχεία που εκφράζονται «σε ευρώ». Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα κατοίκων της Σλοβενίας μεταφέρονται από τα στοιχεία που αφορούν «μη κατοίκους ζώνης ευρώ» στα στοιχεία που αφορούν «κατοίκους ζώνης ευρώ». Επιπλέον, το κεφάλαιο και αποθεματικά (στοιχείο 12 του παθητικού) αυξήθηκαν σε σύγκριση με την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση της 29ης Δεκεμβρίου 2006, αντανακλώντας την επίδραση από την ένταξη της Banka Slovenije στο Ευρωσύστημα, την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ με την ένταξη αυτών των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007[1] και διορθώσεις στο τέλος του έτους που πραγματοποίησε άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 176.846
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 143.113
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 10.695
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 132.417
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.025
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.980
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.980
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 450.540
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 330.452
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 120.000
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 88
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 12.619
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 80.075
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 39.359
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 217.970
Σύνολο ενεργητικού 1.157.527
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 629.637
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 177.476
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 173.870
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 964
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 2.640
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 78
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 135
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 53.714
  5.1 Γενική κυβέρνηση 45.502
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.212
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.629
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 162
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.621
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.621
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.611
10 Λοιπές υποχρεώσεις 73.080
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 121.990
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 66.394
Σύνολο παθητικού 1.157.527

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 5ης Ιανουαρίου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 5 Ιανουαρίου 2007, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 25 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από συγκεκριμένη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 148,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 80,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 619,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 53 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 448,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 330,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 330,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 178,7 δισεκατομμύρια ευρώ.[1] Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 2ας Ιανουαρίου 2007 με τίτλο «Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ – διεύρυνση της ΕΕ και του Ευρωσυστήματος».

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 5ης Ιανουαρίου 2007

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 176.821 −25
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 144.021 908
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 10.686 −9
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 133.334 917
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 22.448 −1.577
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.419 −561
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.419 −561
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 450.501 −39
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 330.499 47
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 120.000 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2 −86
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 12.885 266
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 80.723 648
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 39.359 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 215.239 −2.731
Σύνολο ενεργητικού 1.154.416 −3.111
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 619.263 −10.374
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 180.865 3.389
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 178.700 4.830
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 69 −895
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 2.096 −544
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 −2
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 133 55
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 95 −40
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 61.338 7.624
  5.1 Γενική κυβέρνηση 52.995 7.493
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.343 131
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.098 −531
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 160 −2
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.937 −684
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.937 −684
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.611 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 70.531 −2.549
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 121.990 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 66.395 1
Σύνολο παθητικού 1.154.416 −3.111

Εκπρόσωποι Τύπου