Menu

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2007 a Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. januáru 2007

9. januára 2007

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2007

V zmysle oznámenia z minulého týždňa ECB zverejňuje konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2007 vrátane súvahových údajov Banka Slovenije, ktorá k tomuto dňu vstúpila do Eurosystému, spolu s konsolidovaným týždenným finančným výkazom k 5. januáru 2007. Položky doteraz vedené v slovinských tolaroch boli prevedené z položiek „v cudzej mene“ do položiek „v eurách“. Transakcie a zostatky na účtoch rezidentov Slovinska boli prevedené zo súvahových položiek „nerezidentov eurozóny“ do položiek „rezidentov eurozóny“. Okrem toho sa v porovnaní s konsolidovaným týždenným finančným výkazom k 29. decembru 2006 zvýšil stav kapitálu a rezerv (položka 12 na strane pasív), a to v dôsledku vstupu Banka Slovenije do Eurosystému, splatenia príslušnej časti podielov na základnom imaní ECB národnými centrálnymi bankami Bulharska a Rumunska pri vstupe týchto krajín do Európskej únie 1. januára 2007[1], a v dôsledku koncoročných úprav uskutočnených ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 846
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 113
  2.1 Pohľadávky voči MMF 10 695
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 132 417
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 025
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 980
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 980
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 450 540
  5.1 Hlavné refinančné operácie 330 452
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 120 000
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 88
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 619
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 80 075
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 359
9 Ostatné aktíva 217 970
Aktíva spolu 1 157 527
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 629 637
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 177 476
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 173 870
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 964
  2.3 Termínované vklady 2 640
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 78
4 Vydané dlhové certifikáty 135
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 53 714
  5.1 Verejná správa 45 502
  5.2 Ostatné záväzky 8 212
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 629
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 162
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 621
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 621
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 5 611
10 Ostatné pasíva 73 080
11 Účty precenenia 121 990
12 Základné imanie a rezervy 66 394
Pasíva spolu 1 157 527

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. januáru 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. januára 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 25 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 148,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 80,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 10,4 mld. EUR na 619,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 7,5 mld. EUR na 53 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 448,2 mld. EUR. Vo štvrtok 4. januára 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 330,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v konsolidovanom počiatočnom finančnom výkaze Eurosystému), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 1 mld. EUR v konsolidovanom počiatočnom finančnom výkaze Eurosystému).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 4,8 mld. EUR na 178,7 mld. EUR.[1] Viac informácií nájdete v tlačovej správe ECB z 2. januára 2007 nazvanej „Kľúč na upisovanie základného imania ECB - rozšírenie EÚ a Eurosystému“.

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. januáru 2007

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 821 −25
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 144 021 908
  2.1 Pohľadávky voči MMF 10 686 −9
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 133 334 917
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 448 −1 577
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 419 −561
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 419 −561
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 450 501 −39
  5.1 Hlavné refinančné operácie 330 499 47
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 120 000 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 −86
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 885 266
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 80 723 648
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 359 0
9 Ostatné aktíva 215 239 −2 731
Aktíva spolu 1 154 416 −3 111
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 619 263 −10 374
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 180 865 3 389
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 178 700 4 830
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 69 −895
  2.3 Termínované vklady 2 096 −544
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 133 55
4 Vydané dlhové certifikáty 95 −40
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 61 338 7 624
  5.1 Verejná správa 52 995 7 493
  5.2 Ostatné záväzky 8 343 131
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 098 −531
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 160 −2
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 937 −684
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 937 −684
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 70 531 −2 549
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Základné imanie a rezervy 66 395 1
Pasíva spolu 1 154 416 −3 111

Kontakt pre médiá