Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2007 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 stycznia 2007 r.

9 stycznia 2007 r.

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, wraz ze skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniem finansowym Eurosystemu na dzień 5 stycznia 2007 r. EBC publikuje bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2007 r. uwzględniający pozycje bilansowe Banka Slovenije, który w tym dniu stał się częścią Eurosystemu. Pozycje wcześniej wyrażone w tolarach słoweńskich przeniesiono z pozycji „w walutach obcych” do pozycji „w euro”. Transakcje i salda rachunków z rezydentami Słowenii przeniesiono z pozycji „nierezydentów obszaru euro” do pozycji „rezydentów obszaru euro”. Ponadto pozycja kapitał i fundusz rezerwowy (pozycja pasywów 12) wzrosła w porównaniu ze skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniem finansowym na dzień 29 grudnia 2006 r. Wzrost ten odzwierciedla skutki przystąpienia Banka Slovenije do Eurosystemu, opłacenia udziałów krajowych banków centralnych Bułgarii i Rumunii w kapitale EBC w momencie przystąpienia tych państw członkowskich do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007[1] oraz korekty na koniec roku dokonanej przez inny bank centralny Eurosystemu.

Aktywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.846
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 143.113
  2.1 Należności od MFW 10.695
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 132.417
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.025
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.980
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.980
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 450.540
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 330.452
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 120.000
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 88
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 12.619
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 80.075
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.359
9 Pozostałe aktywa 217.970
Aktywa razem 1.157.527
Pasywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 629.637
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 177.476
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 173.870
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 964
  2.3 Depozyty terminowe 2.640
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 78
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 135
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 53.714
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 45.502
  5.2 Pozostałe zobowiązania 8.212
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 16.629
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 162
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.621
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.621
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 5.611
10 Pozostałe pasywa 73.080
11 Różnice z wyceny 121.990
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 66.394
Pasywa razem 1.157.527

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 stycznia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 5 stycznia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 25 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 148,8 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 80,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 10,4 mld euro do poziomu 619,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 7,5 mld euro do poziomu 53 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 1,4 mld euro do poziomu 448,2 mld euro. W czwartek, 4 stycznia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 330,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 330,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (w porównaniu do 0,1 mld euro w skonsolidowanym bilansie otwarcia Eurosystemu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu do 1 mld euro w skonsolidowanym bilansie otwarcia Eurosystemu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4,8 mld euro do poziomu 178,7 mld euro.[1] Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym EBC z dnia 2 stycznia 2007 r. pt. „Klucz subskrypcji kapitału EBC – rozszerzenie UE i Eurosystemu”.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 stycznia 2007 r.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.821 −25
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 144.021 908
  2.1 Należności od MFW 10.686 −9
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 133.334 917
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.448 −1.577
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.419 −561
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.419 −561
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 450.501 −39
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 330.499 47
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 120.000 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 2 −86
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 12.885 266
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 80.723 648
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.359 0
9 Pozostałe aktywa 215.239 −2.731
Aktywa razem 1.154.416 −3.111
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 619.263 −10.374
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 180.865 3.389
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 178.700 4.830
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 69 −895
  2.3 Depozyty terminowe 2.096 −544
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 133 55
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 95 −40
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 61.338 7.624
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 52.995 7.493
  5.2 Pozostałe zobowiązania 8.343 131
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 16.098 −531
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 160 −2
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.937 −684
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.937 −684
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 5.611 0
10 Pozostałe pasywa 70.531 −2.549
11 Różnice z wyceny 121.990 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 66.395 1
Pasywa razem 1.154.416 −3.111

Kontakt z mediami