De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2007 en De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 januari 2007

9 januari 2007

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2007

Zoals vorige week bekendgemaakt, publiceert de ECB een geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2007 met inbegrip van de balansgegevens van Banka Slovenije, die op die dag tot het Eurosysteem is toegetreden, samen met de geconsolideerde weekstaat per 5 januari 2007. Posten die voorheen luidden in Sloveense tolar zijn verplaatst van de posten “luidende in vreemde valuta” naar de posten “luidende in euro”. Tevens zijn de transacties met, en de saldi van rekeningen aangehouden door, Sloveense ingezetenen verplaatst van balansposten betreffende “niet-ingezetenen van het eurogebied” naar posten betreffende “ingezetenen van het eurogebied”. Bovendien is passiefpost 12, Kapitaal en reserves, gestegen vergeleken met de geconsolideerde weekstaat per 29 december 2006, hetgeen het gevolg was van de toetreding van Banka Slovenije tot het Eurosysteem, het volstorten van de respectievelijke bijdragen van de nationale centrale banken van Bulgarije en Roemenië aan het kapitaal van de ECB bij de toetreding van deze lidstaten tot de Europese Unie op 1 januari 2007[1] en eindejaarsaanpassingen door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

Activa (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.846
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.113
  2.1 Vorderingen op het IMF 10.695
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.417
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.025
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.980
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 12.980
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 450.540
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 330.452
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 120.000
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 88
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.619
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 80.075
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.359
9 Overige activa 217.970
Totaal activa 1.157.527
Passiva (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 629.637
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 177.476
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 173.870
  2.2 Depositofaciliteit 964
  2.3 Termijndeposito's 2.640
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 78
4 Uitgegeven schuldbewijzen 135
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 53.714
  5.1 Overheid 45.502
  5.2 Overige verplichtingen 8.212
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.629
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 162
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.621
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.621
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611
10 Overige passiva 73.080
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990
12 Kapitaal en reserves 66.394
Totaal passiva 1.157.527

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 januari 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 5 januari 2007 was de daling van EUR 25 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 148,8 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 80,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 10,4 miljard naar EUR 619,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 7,5 miljard naar EUR 53 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 1,4 miljard naar EUR 448,2 miljard. Op donderdag 4 januari 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 330,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 330,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 1 miljard in de geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,8 miljard naar EUR 178,7 miljard.[1] Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het persbericht van de ECB van 2 januari 2007 getiteld “Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB – uitbreiding van de EU en het Eurosysteem”.

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 januari 2007

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.821 −25
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.021 908
  2.1 Vorderingen op het IMF 10.686 −9
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.334 917
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.448 −1.577
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.419 −561
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 12.419 −561
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 450.501 −39
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 330.499 47
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 120.000 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 −86
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.885 266
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 80.723 648
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.359 0
9 Overige activa 215.239 −2.731
Totaal activa 1.154.416 −3.111
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 619.263 −10.374
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 180.865 3.389
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 178.700 4.830
  2.2 Depositofaciliteit 69 −895
  2.3 Termijndeposito's 2.096 −544
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 133 55
4 Uitgegeven schuldbewijzen 95 −40
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 61.338 7.624
  5.1 Overheid 52.995 7.493
  5.2 Overige verplichtingen 8.343 131
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.098 −531
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160 −2
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.937 −684
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.937 −684
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 70.531 −2.549
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 66.395 1
Totaal passiva 1.154.416 −3.111

Contactpersonen voor de media