Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2007 och Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 januari 2007

9 januari 2007

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2007

I enlighet med vad som meddelades förra veckan offentliggör ECB en första balansräkning för Eurosystemet per den 1 januari 2007 vilken inkluderar uppgifter från balansräkningen för Banka Slovenije, som anslöt sig till Eurosystemet den dagen. Detta publiceras tillsammans med den konsoliderade veckobalansräkningen per den 5 januari 2007. Poster som tidigare denominerades i Slovensk tolar har förts över från poster ”i utländsk valuta” till poster ”i euro”. Dessutom har transaktioner med och innehav på kontontillhörande hemmahörande i Slovenien flyttats från poster ”hemmahörande utanför euroområdet” till ”hemmahörande i euroområdet”. Vidare har eget kapital (post 12 på skuldsidan) ökat jämfört med den konsoliderade veckobalansräkningen per den 29 december 2006, vilket återspeglar effekten av att Banka Slovenije blev medlem i Eurosystemet, inbetalning av de respektive bidragen från de nationella centralbankerna i Bulgarien och Rumänien till ECB:s kapital vid medlemsstaternas inträde i Europeiska unionen den 1 januari 2007[1] och årsslutsjusteringar av en annan centralbank i Eurosystemet.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.846
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.113
  2.1 Fordringar på IMF 10.695
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.417
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.025
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.980
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.980
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 450.540
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 330.452
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 120.000
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 88
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.619
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 80.075
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.359
9 Övriga tillgångar 217.970
Summa tillgångar 1.157.527
Skulder (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 629.637
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 177.476
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 173.870
  2.2 Inlåningsfacilitet 964
  2.3 Inlåning med fast löptid 2.640
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 78
4 Emitterade skuldcertifikat 135
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 53.714
  5.1 Offentliga sektorn 45.502
  5.2 Övriga skulder 8.212
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 16.629
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 162
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.621
  8.1 Inlåning och övriga skulder 12.621
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611
10 Övriga skulder 73.080
11 Värderegleringskonton 121.990
12 Eget kapital 66.394
Summa skulder 1.157.527

Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 5 januari 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 5 januari 2007 motsvarade minskningen på 25 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 148,8 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 80,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 10,4 miljarder EUR till 619,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 7,5 miljarder EUR till 53 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 448,2 miljarder EUR. Torsdagen den 4 januari 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 330,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 330,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR i Eurosystemets första konsoliderade balansräkning) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 1 miljard EUR i Eurosystemets första konsoliderade balansräkning).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,8 miljarder EUR till 178,7 miljarder EUR.[1] För fler detaljer se ECB:s pressmeddelande av den 2 januari 2007 ”Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital – utvidgning av EU och Eurosystemet”.

Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 5 januari 2007

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.821 −25
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 144.021 908
  2.1 Fordringar på IMF 10.686 −9
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.334 917
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.448 −1.577
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.419 −561
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.419 −561
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 450.501 −39
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 330.499 47
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 120.000 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 2 −86
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.885 266
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 80.723 648
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.359 0
9 Övriga tillgångar 215.239 −2.731
Summa tillgångar 1.154.416 −3.111
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 619.263 −10.374
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 180.865 3.389
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 178.700 4.830
  2.2 Inlåningsfacilitet 69 −895
  2.3 Inlåning med fast löptid 2.096 −544
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 133 55
4 Emitterade skuldcertifikat 95 −40
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 61.338 7.624
  5.1 Offentliga sektorn 52.995 7.493
  5.2 Övriga skulder 8.343 131
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 16.098 −531
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 160 −2
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.937 −684
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.937 −684
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 70.531 −2.549
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 66.395 1
Summa skulder 1.154.416 −3.111

Kontakt för media