Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2007. gada 1. janvārī un Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 5. janvārī

2007. gada 9. janvārī

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2007. gada 1. janvārī

Kā tika ziņots pagājušajā nedēļā, ECB publicē Eurosistēmas konsolidēto sākuma finanšu pārskatu 2007. gada 1. janvārī, iekļaujot bilances datus par Banka Slovenije, kas šajā dienā pievienojās Eurosistēmai, kā arī konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu 2007. gada 5. janvārī. Posteņi, kas iepriekš bija denominēti Slovēnijas tolāros, ir pārvietoti no posteņiem "ārvalstu valūtā" uz posteņiem "euro". Slovēnijas rezidentu darījumi un kontu atlikumi ir pārvietoti no "ārpus euro zonas" bilances posteņiem uz "euro zonas" posteņiem. Turklāt kapitāls un rezerves (12. pasīvu postenis) pieauga salīdzinājumā ar 2006. gada 29. decembra konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu, atspoguļojot Banka Slovenije pievienošanos Eurosistēmai, Bulgārijas un Rumānijas nacionālo centrālo banku apmaksātās daļas ECB kapitālā, kad šīs valstis 2007. gada 1. janvārī kļuva par Eiropas Savienības dalībvalstīm[1], kā arī citas Eurosistēmas centrālās bankas veiktās gada beigu korekcijas.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176 846
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143 113
  2.1 SVF debitoru parādi 10 695
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132 417
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 025
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 980
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 980
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 450 540
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 330 452
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 120 000
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 88
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12 619
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 80 075
8 Valdības parāds euro 39 359
9 Pārējie aktīvi 217 970
Kopā aktīvi 1 157 527
Pasīvi (milj. euro) Atlikums
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 629 637
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 177 476
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 173 870
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 964
  2.3 Termiņnoguldījumi 2 640
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 78
4 Emitētie parāda vērtspapīri 135
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 53 714
  5.1 Saistības pret valdību 45 502
  5.2 Pārējās saistības 8 212
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 629
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 162
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 621
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 621
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5 611
10 Pārējās saistības 73 080
11 Pārvērtēšanas konti 121 990
12 Kapitāls un rezerves 66 394
Kopā pasīvi 1 157 527

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 5. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 5. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 25 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (148.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 80.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.4 mljrd. euro (līdz 619.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 7.5 mljrd. euro (līdz 53 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 448.2 mljrd. euro). Ceturtdien, 2007. gada 4. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 330.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 330.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (Eurosistēmas konsolidētajā sākuma finanšu pārskatā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (Eurosistēmas konsolidētajā sākuma finanšu pārskatā – 1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 4.8 mljrd. euro (līdz 178.7 mljrd. euro).[1] Sīkāku informāciju sniedz ECB 2007. gada 2. janvāra paziņojums presei „ECB kapitāla parakstīšanas atslēga – ES un Eurosistēmas paplašināšanās”

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 5. janvārī

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176 821 −25
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144 021 908
  2.1 SVF debitoru parādi 10 686 −9
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133 334 917
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22 448 −1 577
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 419 −561
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 419 −561
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 450 501 −39
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 330 499 47
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 120 000 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 −86
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12 885 266
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 80 723 648
8 Valdības parāds euro 39 359 0
9 Pārējie aktīvi 215 239 −2 731
Kopā aktīvi 1 154 416 −3 111
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 619 263 −10 374
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 180 865 3 389
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 178 700 4 830
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 69 −895
  2.3 Termiņnoguldījumi 2 096 −544
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 133 55
4 Emitētie parāda vērtspapīri 95 −40
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 61 338 7 624
  5.1 Saistības pret valdību 52 995 7 493
  5.2 Pārējās saistības 8 343 131
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 098 −531
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 160 −2
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 937 −684
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 937 −684
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5 611 0
10 Pārējās saistības 70 531 −2 549
11 Pārvērtēšanas konti 121 990 0
12 Kapitāls un rezerves 66 395 1
Kopā pasīvi 1 154 416 −3 111

Kontaktinformācija presei