Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2007 m. sausio 1 d.) ir Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. sausio 5 d.

2007 m. sausio 9 d.

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje (2007 m. sausio 1 d.)

Kaip informuota praėjusią savaitę, ECB skelbia Eurosistemos konsoliduotą finansinę ataskaitą laikotarpio pradžioje (2007 m. sausio 1 d.) kartu su Banka Slovenije, prisijungusio prie Eurosistemos 2007 m. sausio 1 d., balanso duomenimis. Kartu skelbiama ir konsoliduota savaitinė finansinė ataskaita 2007 m. sausio 5 d. Straipsniai, kurie anksčiau buvo denominuoti Slovėnijos tolarais, perkelti iš straipsnių „užsienio valiuta“ į straipsnius „eurais“. Sandoriai ir likučiai Slovėnijos rezidentų sąskaitose perkelti iš „ne euro zonos“ balanso straipsnių į „euro zonos“ straipsnius. Kapitalas ir atsargos (12 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo, palyginti su konsoliduota savaitine finansine ataskaita 2006 m. gruodžio 29 d., dėl to, kad Banka Slovenije prisijungė prie Eurosistemos, Bulgarijos ir Rumunijos nacionaliniai centriniai bankai sumokėjo savo įnašą į ECB kapitalą šioms šalims įstojus į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d.[1] ir vienas Eurosistemos centrinis bankas atliko koregavimus metų pabaigoje.

Turtas (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 846
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 113
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 695
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 417
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 025
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 980
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 980
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 450 540
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 330 452
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 120 000
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 88
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 619
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 80 075
8 Valdžios skola eurais 39 359
9 Kitas turtas 217 970
Visas turtas 1 157 527
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 629 637
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 177 476
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 173 870
  2.2 Indėlių galimybė 964
  2.3 Terminuotieji indėliai 2 640
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 78
4 Išleisti skolos sertifikatai 135
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 53 714
  5.1 Valdžiai 45 502
  5.2 Kiti įsipareigojimai 8 212
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 16 629
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 162
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 621
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 621
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611
10 Kiti įsipareigojimai 73 080
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990
12 Kapitalas ir rezervai 66 394
Visi įsipareigojimai 1 157 527

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. sausio 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. sausio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 25 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 148,8 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 80,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,4 mlrd. eurų – iki 619,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,5 mlrd. eurų – iki 53 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 448,2 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2007 m. sausio 4 d., baigėsi 330,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 330,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje laikotarpio pradžioje), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 1 mlrd. eurų Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje laikotarpio pradžioje).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 178,7 mlrd. eurų.[1] Daugiau informacijos apie tai pateikta 2007 m. sausio 2 d. ECB pranešime spaudai „ECB kapitalo pasirašymo raktas – ES ir Eurosistemos išsiplėtimas“.

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. sausio 5 d.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 821 −25
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 021 908
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 686 −9
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 334 917
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 448 −1 577
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 419 −561
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 419 −561
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 450 501 −39
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 330 499 47
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 120 000 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 −86
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 885 266
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 80 723 648
8 Valdžios skola eurais 39 359 0
9 Kitas turtas 215 239 −2 731
Visas turtas 1 154 416 −3 111
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 619 263 −10 374
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 180 865 3 389
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 178 700 4 830
  2.2 Indėlių galimybė 69 −895
  2.3 Terminuotieji indėliai 2 096 −544
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 133 55
4 Išleisti skolos sertifikatai 95 −40
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 61 338 7 624
  5.1 Valdžiai 52 995 7 493
  5.2 Kiti įsipareigojimai 8 343 131
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 16 098 −531
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 −2
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 937 −684
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 937 −684
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 70 531 −2 549
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 66 395 1
Visi įsipareigojimai 1 154 416 −3 111

Kontaktai žiniasklaidai