Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2007 a Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. lednu 2007

9. ledna 2007

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2007

Ve smyslu oznámení z minulého týdne zveřejňuje ECB konsolidovanou počáteční rozvahu Eurosystému k 1. lednu 2007 včetně rozvahových údajů Banky Slovenije, která k tomuto dni přistoupila k Eurosystému, společně s konsolidovanou týdenní rozvahou k 5. lednu 2007. Položky dříve uváděné ve slovinských tolarech byly převedeny z položek „v cizí měně“ do položek „v eurech“. Transakce a zůstatky na účtech rezidentů Slovinska byly převedeny z rozvahových položek „nerezidenti eurozóny“ do položek „rezidenti eurozóny“. Dále se v porovnání s konsolidovanou týdenní rozvahou z 29. prosince 2006 zvýšil objem kapitálu a rezervní fondů (položka 12 na straně pasiv), a odrážel tak vliv vstupu Banky Slovenije do Eurosystému, splacení příslušných příspěvků národních centrálních bank Bulharska a Rumunska do základního kapitálu ECB při přistoupení těchto členských států k Evropské unii 1. ledna 2007[1] a úpravy na konci roku prováděné další z centrálních bank Eurosystému.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 846
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 113
  2.1 Pohledávky za MMF 10 695
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 417
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 025
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 980
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 980
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 450 540
  5.1 Hlavní refinanční operace 330 452
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 120 000
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 88
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 619
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 80 075
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 359
9 Ostatní aktiva 217 970
Aktiva celkem 1 157 527
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 629 637
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 177 476
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 173 870
  2.2 Vkladová facilita 964
  2.3 Termínované vklady 2 640
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 78
4 Emitované dluhopisy 135
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 53 714
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 45 502
  5.2 Ostatní závazky 8 212
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 16 629
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 162
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 621
  8.1 Vklady a ostatní závazky 12 621
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611
10 Ostatní pasiva 73 080
11 Účty přecenění 121 990
12 Kapitál a rezervní fondy 66 394
Pasiva celkem 1 157 527

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. lednu 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. ledna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 25 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 148,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 80,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 10,4 mld. EUR na 619,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 7,5 mld. EUR na 53 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 1,4 mld. EUR na 448,2 mld. EUR. Ve čtvrtek 4. ledna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 330,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 330,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (na rozdíl od 0,1 mld. EUR v konsolidované počáteční rozvaze Eurosystému), zatímco pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (na rozdíl od 1 mld. EUR v konsolidované počáteční rozvaze Eurosystému).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,8 mld. EUR na 178,7 mld. EUR.[1] Další informace jsou uvedeny v tiskové zprávě ECB z 2. ledna 2007 „Klíč pro upisování základního kapitálu ECB – rozšíření EU a Eurosystému“.

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. lednu 2007

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 821 −25
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 144 021 908
  2.1 Pohledávky za MMF 10 686 −9
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 334 917
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 448 −1 577
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 419 −561
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 419 −561
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 450 501 −39
  5.1 Hlavní refinanční operace 330 499 47
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 120 000 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 2 −86
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 885 266
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 80 723 648
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 359 0
9 Ostatní aktiva 215 239 −2 731
Aktiva celkem 1 154 416 −3 111
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 619 263 −10 374
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 180 865 3 389
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 178 700 4 830
  2.2 Vkladová facilita 69 −895
  2.3 Termínované vklady 2 096 −544
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 133 55
4 Emitované dluhopisy 95 −40
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 61 338 7 624
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 52 995 7 493
  5.2 Ostatní závazky 8 343 131
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 16 098 −531
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 160 −2
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 937 −684
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 937 −684
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 70 531 −2 549
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 66 395 1
Pasiva celkem 1 154 416 −3 111

Kontakty pro média