Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz eurosistema na dan 1. januarja 2007 in konsolidirani računovodski izkaz eurosistema na dan 5 januarja 2007

9. januar 2007

Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2007

V skladu z napovedjo iz prejšnjega tedna ECB danes objavlja konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2007, vključno z bilančnimi podatki Banke Slovenije, ki se je Eurosistemu pridružila na ta dan, ter konsolidirani tedenski računovodski izkaz na dan 5. januarja 2007. Postavke, ki so bile prej izražene v slovenskih tolarjih, so bile premaknjene iz postavk »v tuji valuti« v postavke »v EUR«. Transakcije in stanja na računih rezidentov Slovenije so bila premaknjena iz bilančnih postavk »nerezidentov euroobmočja« v postavke »rezidentov euroobmočja«. Poleg tega se je v primerjavi s konsolidiranim tedenskim računovodskim izkazom z dne 29. decembra 2006 povečala postavka kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) in sicer zaradi vstopa Banke Slovenije v Eurosistem, plačila prispevkov nacionalnih centralnih bank Bolgarije in Romunije h kapitalu ECB ob vstopu teh dveh držav v Evropsko unijo 1. januarja 2007[1] ter prilagoditev ob koncu leta, ki jih je izvedla ena centralna banka Eurosistema.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.846
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.113
  2.1 Terjatve do MDS 10.695
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.417
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.025
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 12.980
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.980
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 450.540
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 330.452
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 120.000
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 88
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.619
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 80.075
8 Dolg širše države v EUR 39.359
9 Druga sredstva 217.970
Skupaj sredstva 1.157.527
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 629.637
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 177.476
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 173.870
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 964
  2.3 Vezane vloge 2.640
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 78
4 Izdani dolžniški certifikati 135
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 53.714
  5.1 Širša država 45.502
  5.2 Druge obveznosti 8.212
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 16.629
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 162
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.621
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.621
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611
10 Druge obveznosti 73.080
11 Računi prevrednotenja 121.990
12 Kapital in rezerve 66.394
Skupaj obveznosti 1.157.527

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. januarja 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. januarja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 25 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 148,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 80,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 10,4 milijarde EUR na 619,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 7,5 milijarde EUR na 53 milijard EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 1,4 milijarde EUR na 448,2 milijarde EUR. V četrtek, 4. januarja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 330,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 330,5 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 1 milijardo EUR v konsolidiranem otvoritvenem računovodskem izkazu Eurosistema).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 4,8 milijarde EUR na 178,7 milijarde EUR.[1] Postopek je podrobneje opisan v sporočilu ECB za javnost z dne 2. januarja 2007 z naslovom »Ključ za vpis kapitala ECB – širitev EU in Eurosistema«.

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. januarja 2007

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.821 −25
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 144.021 908
  2.1 Terjatve do MDS 10.686 −9
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.334 917
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.448 −1.577
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 12.419 −561
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.419 −561
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 450.501 −39
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 330.499 47
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 120.000 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 −86
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.885 266
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 80.723 648
8 Dolg širše države v EUR 39.359 0
9 Druga sredstva 215.239 −2.731
Skupaj sredstva 1.154.416 −3.111
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 619.263 −10.374
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 180.865 3.389
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 178.700 4.830
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 69 −895
  2.3 Vezane vloge 2.096 −544
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 133 55
4 Izdani dolžniški certifikati 95 −40
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 61.338 7.624
  5.1 Širša država 52.995 7.493
  5.2 Druge obveznosti 8.343 131
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 16.098 −531
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 160 −2
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.937 −684
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.937 −684
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 70.531 −2.549
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 66.395 1
Skupaj obveznosti 1.154.416 −3.111

Stiki za medije