Menu

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2007 og Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. januar 2007

9. januar 2007

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Som meddelt i sidste uge offentliggør ECB en konsolideret åbningsbalance for Eurosystemet pr. 1. januar 2007, der omfatter Banka Slovenije, som denne dag indtrådte i Eurosystemet, sammen med Eurosystemets ugentlige konsoliderede balance pr. 5. januar 2007. Poster, der hidtil har været denomineret i slovenske tolar, er blevet flyttet fra poster "i fremmed valuta" til poster "i euro" Transaktioner med og tilgodehavender/forpligtelser over for slovenske residenter er blevet flyttet fra poster med betegnelsen "uden for euroområdet" på balancen til poster med betegnelsen "i euroområdet". Endvidere er kapital og reserver (passivpost 12) steget i forhold til den konsoliderede ugentlige balance pr. 29. december 2006. Stigningen afspejler effekten af Banka Slovenijes indtræden i Eurosystemet, indbetalingen af henholdsvis den bulgarske og den rumænske centralbanks bidrag til ECBs kapital i forbindelse med disse medlemslandes tiltræden af Den Europæiske Union den 1. januar 2007[1] samt en anden centralbank i Eurosystemets justeringer ultimo året.

Aktiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.846
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.113
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.695
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.417
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.025
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.980
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.980
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 450.540
  5.1 Primære markedsoperationer 330.452
  5.2 Langfristede markedsoperationer 120.000
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 88
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.619
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 80.075
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.359
9 Andre aktiver 217.970
Aktiver i alt 1.157.527
Passiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 629.637
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 177.476
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 173.870
  2.2 Indlånsfacilitet 964
  2.3 Indskud med fast løbetid 2.640
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 78
4 Udstedte gældsbeviser 135
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 53.714
  5.1 Offentlig forvaltning og service 45.502
  5.2 Andre forpligtelser 8.212
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 16.629
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 162
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.621
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.621
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611
10 Andre forpligtelser 73.080
11 Revalueringskonti 121.990
12 Kapital og reserver 66.394
Passiver i alt 1.157.527

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. januar 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. januar 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 25 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 148,8 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,6 mia. euro til 80,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 10,4 mia. euro til 619,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 7,5 mia. euro til 53 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 1,4 mia. euro til 448,2 mia. euro. Torsdag den 4. januar 2007 udløb en primær markedsoperation på 330,5 mia. euro, og en ny på 330,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 1 mia. euro i Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,8 mia. euro til 178,7 mia. euro.[1] Nærmere oplysninger findes i ECBs pressemeddelelse af 2. januar 2007 med overskriften "Fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB – udvidelse af EU og Eurosystemet".

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. januar 2007

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.821 −25
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 144.021 908
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.686 −9
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.334 917
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.448 −1.577
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.419 −561
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.419 −561
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 450.501 −39
  5.1 Primære markedsoperationer 330.499 47
  5.2 Langfristede markedsoperationer 120.000 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 −86
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.885 266
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 80.723 648
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.359 0
9 Andre aktiver 215.239 −2.731
Aktiver i alt 1.154.416 −3.111
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 619.263 −10.374
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 180.865 3.389
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 178.700 4.830
  2.2 Indlånsfacilitet 69 −895
  2.3 Indskud med fast løbetid 2.096 −544
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 133 55
4 Udstedte gældsbeviser 95 −40
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 61.338 7.624
  5.1 Offentlig forvaltning og service 52.995 7.493
  5.2 Andre forpligtelser 8.343 131
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 16.098 −531
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 160 −2
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.937 −684
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.937 −684
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 70.531 −2.549
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 66.395 1
Passiver i alt 1.154.416 −3.111

Medie- og pressehenvendelser