Начален консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 1 януари 2007 г. и консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 5 януари 2007 г.

9 януари 2007 г.

Начален консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 1 януари 2007 г.

Както бе оповестено през миналата седмица, ЕЦБ публикува начален консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 1 януари 2007 г., включващ балансовите данни на Централната банка на Словения ( Banka Slovenije), която се присъедини към Еуросистемата на тази дата, и консолидирания седмичен финансов отчет към 5 януари 2007 г. Деноминираните по-рано в словенски толари показатели се отчитат вече като „деноминирани в еуро“ вместо като „деноминирани в чуждестранна валута“. Трансакциите и салдата по сметките на резиденти от Словения се прехвърлят от балансовите позиции на държавите-членки извън еврозоната в тези на еурозоната. Освен това показателят „Капитал и резерви“ (т. 12 от пасивите) нараства в сравнение с този в консолидирания седмичен финансов отчет към 29 декемри 2006 г. поради включването на Централната банка на Словения ( Banka Slovenije) в Еуросистемата, изплащането от националните централни банки на България и Румъния на съответните вноски в капитала на ЕЦБ при присъединяването на двете държави-членки към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. [1] и извършените към края на годината корекции от страна на друга централна банка от Еуросистемата.

Активи (млн. EUR) Салдо
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 846
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 113
  2.1 Вземания от МВФ 10 695
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 417
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 025
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 980
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 980
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 450 540
  5.1 Основни операции по рефинансиране 330 452
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 120 000
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0
  5.4 Структурни обратни операции 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 88
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 12 619
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 80 075
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 39 359
9 Други активи 217 970
Общо активи 1 157 527
Пасиви (млн. EUR) Салдо
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 629 637
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 177 476
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 173 870
  2.2 Депозитно улеснение 964
  2.3 Срочни депозити 2 640
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 78
4 Издадени дългови сертификати 135
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 53 714
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 45 502
  5.2 Други задължения 8 212
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 629
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 162
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 621
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 621
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611
10 Други задължения 73 080
11 Сметки за преоценка 121 990
12 Капитал и резерви 66 394
Общо пасиви 1 157 527

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 5 януари 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 25 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 5 януари 2007 г., отразява извършената от една централна банка от Еуросистемата продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.).

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена – 148.8 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), нарастват с 0.6 млрд. EUR до 80.7 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) отбелязват спад с 10.4 млрд. EUR до 619.3 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) се увеличават със 7.5 млрд. EUR и възлизат на 53 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) нараства с 1.4 млрд. EUR до 448.2 млрд. EUR. На 4 януари 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 330.5 млрд. EUR и бе договорена нова на същата стойност.

Използваното пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) е с почти нулева стойност (при 0.1 млрд. EUR в началния консолидиран финансов отчет на Еуросистемата), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) е 0.1 млрд. EUR (при 1 млрд. EUR в началния консолидиран финансов отчет на Еуросистемата).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1. от пасивите) се отчита нарастване от 4.8 млрд. EUR до 178.7 млрд. EUR.[1] За повече информация виж прессъобщението на ЕЦБ от 2 януари 2007 г. „Алгоритъм за определяне участието в капитала на ЕЦБ при разширяването на ЕС и на Еуросистемата“.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 821 −25
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 021 908
  2.1 Вземания от МВФ 10 686 −9
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 334 917
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 448 −1 577
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 419 −561
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 419 −561
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 450 501 −39
  5.1 Основни операции по рефинансиране 330 499 47
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 120 000 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 2 −86
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 12 885 266
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 80 723 648
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 39 359 0
9 Други активи 215 239 −2 731
Общо активи 1 154 416 −3 111
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 619 263 −10 374
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 180 865 3 389
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 178 700 4 830
  2.2 Депозитно улеснение 69 −895
  2.3 Срочни депозити 2 096 −544
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 133 55
4 Издадени дългови сертификати 95 −40
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 61 338 7 624
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 52 995 7 493
  5.2 Други задължения 8 343 131
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 098 −531
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 160 −2
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 937 −684
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 937 −684
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 70 531 −2 549
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 66 395 1
Общо пасиви 1 154 416 −3 111

Данни за контакт за медиите