Menu
PRESSMEDDELANDE

ECB-yttrande över utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion

1 april 2004

Vid dagens sammanträde antog ECB-rådet ett yttrande över en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av en ny ledamot till ECB:s direktion.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, José Manuel González-Páramo, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 112.2 b i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

Efter detta yttrande från ECB och ett yttrande från Europaparlamentets skall den nya direktionsledamoten tillsättas genom överenskommelse mellan stats- och regeringscheferna i de medlemsstater som antagit den gemensamma valutan.

ECB:s yttrande offentliggörs snart i Europeiska unionens officiella tidning, och finns på ECB:s webbplats på alla gemenskapens officiella språk.

Speaking engagements

Kontakt för media