PRESSMEDDELANDE

Årlig publicering (papperskopia) av listan över monetära finansinstitut och institut som är ålagda att hålla minimireserver (kassakrav) så som den såg ut i slutet av december 2001

14 februari 2002

Listan över monetära finansinstitut och institutioner som är ålagda att hålla minimireserver (MFI-listan) publiceras av Europeiska centralbanken (ECB) i enlighet med artikel 3.2 i Europeiska centralbankens förordning av den 1 december 1998 angående en konsoliderad balansräkning för sektorn för monetära finansinstitut (ECB/1998/16) [[1]], i dess ändrade lydelse, och i enlighet med artikel 2.3 i Europeiska centralbankens förordning av den 1 december 1998 angående tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/1998/15), i dess ändrade lydelse.

Listan omfattar sektorn för monetära finansinstitut (MFI-sektorn) som den såg ut i slutet av december 2001. MFI-listan publiceras i början av varje kalenderår och denna är den femte i serien.

MFI-listan underlättar när en heltäckande och enhetlig balansräkning skall upprättas för den penningalstrande sektorn i euroområdet och säkerställer att statistikuppgifter från uppgiftslämnarna är kompletta, riktiga och så homogena som möjligt. Listan över de institut som omfattas av krav på att hålla minimireserver baseras på artikel 19.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som ger ECB rätt att kräva att de kreditinstitut som är etablerade i euroområdet skall hålla minimireserver i enlighet med målen för penningpolitiken.

Nu kommer publikationen för första gången också att finnas på ECB:s webbsida (http://www.ecb.europa.eu), under "Publications", "MFIs and assets".

En elektronisk version av MFI-listan uppdateras varje månad och de ändringar som har gjorts sedan förra månaden publiceras under "MFIs and assets" på ECB:s webbsida sista arbetsdagen i varje kalendermåndad.

En papperskopia på den senaste MFI-listan kan erhållas från alla nationella centralbanker i EU.[1] Europeiska centralbankens förordning av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (ECB/2001/13) har ersatt förordning ECB/1998/16 med effekt fr.o.m. den 1 januari 2002. Den nya förordningen har inte påverkat hur monetära finansinstitut definieras och klassificeras.

Kontakt för media